KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         82 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHẸ MẸT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ HẢNGĐÁNH GTÁ TRỮ LƯỢNG VÀ HOẠT TtNH STNH HỌC CỦA CÂY XẠ ĐE

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa BìnhEN (Ehretia asperula Zoll. & Moritzi) TẠI TỈNH HÒA BÌNHLUẶN VÀN THẠC SỸ SINH HỌCHà Nội, 2018MEN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ MẸT NAM VIỆN SINH THÁI V

À TÀI NGUYÊN SINH VẬTNGUYỀN THỊ IIẤNGĐÁNH GTÁ TRỮ LƯỢNG VÀ HOẠT TÍNH STNH HỌC CỦA CÂY XẠ ĐEN (Ehretìa asperuỉa Zoll. & Moritzi)TẠI TỈNH HÒA BÌNHChuyên (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

ngành: SINH HỌC THựC NGHIỆMMà số: 8 42 01 14LUÂN VÀN THẠC SỸ SINH HỌCNGƯỜI Hưởng dằn khoa HỌC: TS. TRẤN THỊ HÒNG HÀHà Nói, 2018LÒI C ẤM ƠNTrước hết,

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sac tói TS. Trần Thị Hồng Hà. phòng Sinh hoc thực nghiệm - Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên,Viện Hãn lâm Khoa Học

VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHẸ MẸT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ HẢNGĐÁNH GTÁ TRỮ LƯỢNG VÀ HOẠT TtNH STNH HỌC CỦA CÂY XẠ ĐE

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình Di truyền Nông Nghiệp - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triền Nâm và các bạn đông nghiệp, phông chọn lạo giông và Công nghệ san xuất Nấm dà tạo diều kiệ

n và giúp dờ tôi trong suốt quá trinh thực hiện, bão vệ luận vãn. l ôi xin câm (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

Thố Nhường dà tạo diều kiện vã giúp dờ tôi trong suốt quá trinh học tập.Tôi xin chân thành cám ơn Ban Lành đạo, thây cô giáo Viện Sinh thái và l ài n

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

guyên Sinh vật. các cán bộ nghiên cữu cùa phông Hoạt tinh Sinh học - Viện Hóa sinh biên, phòng Sinh học thực nghiêm Viện Hóa học các Hợp chầl thiên nh

VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHẸ MẸT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ HẢNGĐÁNH GTÁ TRỮ LƯỢNG VÀ HOẠT TtNH STNH HỌC CỦA CÂY XẠ ĐE

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bìnhhị Vù Thị Nguyệt Phông Thúy sinh học mòi trường, viộn Còng nghệ môi trường, Viện Hán làm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dà tận linh hướng dẫn, chí báo

lôi Irong SLIÒI quá trình làm luận văn này.Luận vãn dược tiến hành dưới sự hồ trợ cùa dể tài: ‘'Nghiền cứu thành phần hóa học. dành giá hoạt rinh sin (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

h học cùa một số hợp chất phán ỉập dược từ cây xạ den rợi linh ỉ ì oà Hình. Thủ nghiệm lạo che phàm lùm thực phàm chức nàng lừ các cao chiết tiềm năng

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

”, do GS. TS. Đặng Đinh Kim. Viện Cõng nghệ mòi trường, Viện Hàn làm Khoa học và còng nghệ Việl Nam lãm chú nhiệm.Cuối cũng tôi xin cám ơn gia dinh t

VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHẸ MẸT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ HẢNGĐÁNH GTÁ TRỮ LƯỢNG VÀ HOẠT TtNH STNH HỌC CỦA CÂY XẠ ĐE

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bìnhà Nội. ngày Oi tháng 09 năm 2018Học viênNguyền Thị HằngiMỤC LỤC Lòi cảm ơn.................................................................ĩKý hiệu vi

ết tat..........................................................\TMớ đầu.....................................................................1I.TÓNG Q (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

UAN................................................................31.1.Đặc điếm phân loại....................................................31.1.1.C

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình

hi Gườm rụng (Ehret ia p. Browne)..................................31.1.2. Cây xạ đen Ehretia asperuìa Zoll. & Moritzi........................51.2.Tin

VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHẸ MẸT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ HẢNGĐÁNH GTÁ TRỮ LƯỢNG VÀ HOẠT TtNH STNH HỌC CỦA CÂY XẠ ĐE

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen ((Ehretia asperula Zoll. Moritzi) tại tỉnh Hòa Bìnhnh hình nghiên cứu cây xạ don trên thế giới......................17

VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHẸ MẸT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ HẢNGĐÁNH GTÁ TRỮ LƯỢNG VÀ HOẠT TtNH STNH HỌC CỦA CÂY XẠ ĐE