KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         90 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

(Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAMMỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNguyễn Thị Anh DàoTUYÊN CHỌN. NGHIÊN cứu CẤC CHUNG VI KHI AN LACTOBACIL

(Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năngLLUS CÓ KHA NĂNG SINH GxtMMA-AMINOBlTYR1C A( ID(GABA) VÀ MỘ I SỎ DẠC TÍNH PROBIOTIC ƯNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CẤC ỉ Hực PHẲM CHÚC NĂNGChuyên ngành: Dộng

vạt học (Vi sinh vạt học) Mã số: 8 42 01 03LUẬN VÀN THẠC sĩ SINH HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC PGS.TS. DƯƠNG VÃN HỢPHà Nội-2018LỜI CÁM ƠNĐè hoàn thành (Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

khóa học thạc sĩ của minh, tôi vò cùng biết ơn các thay cò giáo trong Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt N

(Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

am dà nhiệt tinh truyền dạt kiến thức quý báu vã tạo mọi điều kiện thuận lựi cho tôi trong quá trinh học lập.rỏi xin bày tò lòng kinh trọng vã biết ơn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAMMỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNguyễn Thị Anh DàoTUYÊN CHỌN. NGHIÊN cứu CẤC CHUNG VI KHI AN LACTOBACIL

(Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng dề tài vả hoãn thành luận văn.Tồi cùng xin gưi lời cam 011 tới các đồng nghiệp tại Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học- Đại học Quốc gia [ là Nội

dà giúp dờ tỏi rất nhiều trong suốt quá trình nghiên cữu hoàn thành luận vãn.Cuối củng tôi xin chân thành cảm ơn gia dinh, bạn bè dà dộng viên, khuyến (Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

khích tôi trong suốt quả trình học tập và nghiên cứu.Xin trân trọng cam ưn!Hà Nội, ngày 27 Thòng ỉ() nám 20ì8Nguyễn Thị Anh DàoLỜI CAM DOANrỏi xin ca

(Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

m đoan, luận vãn này là kết quà nghiên cứu và làm việc của tỏi. các nội dung nghiên cứu ket qua trinh bày trong luận văn là trung thực, rõ ràng. Neu c

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAMMỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNguyễn Thị Anh DàoTUYÊN CHỌN. NGHIÊN cứu CẤC CHUNG VI KHI AN LACTOBACIL

(Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năngNLòil CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC BANG BIÉƯDANH MỤC HÌNH ANHRÀNG CÁC CHỮ VTF.T TÁTMÔ ĐẤU..................................................................

.1CHƯƠNG 1. TỒNG QUAN.......................................................21.1.Probiotic...........................................................2 (Luận văn thạc sĩ) Tuyển chọn, nghiên cứu các chủng vi khuẩn lactobacillus có khả năng sinh gamma aminobutyric acid (gaba) và một số đặc tính probiotic ứng dụng trong sản xuất các thực phẩm chức năng

1.1.1.Định nghía.........................................................21.1.2.Vai trò cua probiotic..............................................2

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAMMỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNguyễn Thị Anh DàoTUYÊN CHỌN. NGHIÊN cứu CẤC CHUNG VI KHI AN LACTOBACIL

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAMMỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNguyễn Thị Anh DàoTUYÊN CHỌN. NGHIÊN cứu CẤC CHUNG VI KHI AN LACTOBACIL