KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình Arbelos

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         58 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình Arbelos

(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình Arbelos

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNguyễn Sơn HàiMỘT SÔ VÂN DÊ MỚI TRONGHlNH ARBELOSLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên - 2019DẠI HỌC THÁI NG

(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình ArbelosGUYÊNTRƯỜNG DẠT HỌC’ KHOA HỌC’Nguyen Sơn HaiMỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI TRONGHÌNH ARBELOSChuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp Mà số: 8460113LUẬN VĂN THẠC sĩ TO

ÁN HỌCNgười hướng dẫn khoa học:PGS.TS NGUYỄN VIỆT HẢIThái Nguyên - 2019iDanh mục hình1.1Arbelos-"hình con (lao I họ đóng giầy"....................... (Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình Arbelos

31.2Bốn ngũ giác đền và một thập giác dền........................ 5(ì. 4- b ảk3 „=A ................................................... °ÍZ b1.4Chứng

(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình Arbelos

minh hai tính chất của arbelos......................... 71.5Tính chất mói: [AZ/ơ]-arbelos vàng <=> -ỳ- = —-.............. 8«2«21.G [A HC] - arbelos và

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNguyễn Sơn HàiMỘT SÔ VÂN DÊ MỚI TRONGHlNH ARBELOSLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên - 2019DẠI HỌC THÁI NG

(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình Arbelos........................ 111.9Ba cách dựng dường tròn nội tiếp hình arbelos pwc] ... 121.1Dinh lý Bankoffthứ hai............................. 141.11Cặ

p dườngtrònArchimedesthứ nhấtvà thứ hai....... 161.12Cặp dườngtrònArchimedesthứ ba và thứ tư........... 171.13Cặp dườngtrònArchimedesthứ nãnivà thứ sá (Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề mới trong hình Arbelos

u........ 172.1Dường tròn Archimedes của Schoch.................. 182.2Dường tròn Archimedes của Schoch và đưòngthảngSchoch20

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNguyễn Sơn HàiMỘT SÔ VÂN DÊ MỚI TRONGHlNH ARBELOSLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên - 2019DẠI HỌC THÁI NG

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNguyễn Sơn HàiMỘT SÔ VÂN DÊ MỚI TRONGHlNH ARBELOSLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên - 2019DẠI HỌC THÁI NG