KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         82 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

ĐẠI HỌC THÁI NGƯYÉNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGl VỀ.X THỊ BÍCH NGỌCNGHIÊN cúu ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC CỦA V ẬT LĨỆU COMPOZTT CACBON - HẢC TN VÀ ÚNG DỤNGLUẬN V

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụngVĂN THẠC sĩ HÓA HỌCTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tăm Học liệu và Công nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://Ifc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌCNGUYÊN THỊ BÍCH NGỌCNGHIÊN cú t ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZ1T CACBON - HẤC ÍN VÀ ỨNG DỤNG •Chuyên ngành: I lóa phân tích Miisắ: 84 (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

40118LUẬN VĂN THẠC sĩ HÓA HỌCNGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA HỌC: TS. Vũ Minh ThànhTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bời Trung tâm Học liệu và Còng nghệ Thòng tin - ĐHTNh

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

ttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠNĐè thực hiện và hoãn thành de tài luận vãn này,tôi dà nhận được sự hồ trợ, giúp dở từ nhiều cơ quan và cá nhân. Với lòng

ĐẠI HỌC THÁI NGƯYÉNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGl VỀ.X THỊ BÍCH NGỌCNGHIÊN cúu ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC CỦA V ẬT LĨỆU COMPOZTT CACBON - HẢC TN VÀ ÚNG DỤNGLUẬN V

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụngiệm, tải liệu nghiên cứu trong quá trinh thực hiện đề tài cùng các (hây giáo, cô giáo đà tham gia giang dạy lórp CH Hóa phàn tích KI 1C2 - Trường Đại

học khoa học, Đại học Thái Nguyên dà tận tinh chi dạy và tạo diều kiện giúp dờ lôi trong quá trinh học lập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.Dặc biệt (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

tôi xin bày lo lòng biết ơn sâu sac đến TS. ỈTĩ Minh Thành -Trường phòng ỉ lóa lý. Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học và Cõng nghệ quân sự dà dàn

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

h nhiêu thời gian, còng sức hướng dan lận tinh dầy (rách nhiệm de tôi hoãn thành luận vãn này. • •«Cuối cùng Cam ơn gia đỉnh, bạn bè và dỏng nghiệp dà

ĐẠI HỌC THÁI NGƯYÉNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGl VỀ.X THỊ BÍCH NGỌCNGHIÊN cúu ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC CỦA V ẬT LĨỆU COMPOZTT CACBON - HẢC TN VÀ ÚNG DỤNGLUẬN V

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụngu sót. Kinh mong nhận dược sự thông câm và dóng góp ỷ kiên của các thầy cô giáo dê luận vãn dược hoàn chinh và ý nghĩa hơn.Xin chân thành câm ơn!Thái

Nguyên, tháng 06 nãm 20 ỉ 9Tác già luận vãnNguyễn Thị Bích NgọcSố hóa bời Trung tâm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnMỤC LỤC (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

DANH MỤC CÁC KỶ HIỆU VIÉT TẤT....................................aDANH MỤC CÁC HÌNH................................................bDANH MỤC CẤC BẢNG

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon hắc ín và ứng dụng

BIÉU...........................................dDANH MI C PHỤ LỤC................................................e

ĐẠI HỌC THÁI NGƯYÉNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGl VỀ.X THỊ BÍCH NGỌCNGHIÊN cúu ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC CỦA V ẬT LĨỆU COMPOZTT CACBON - HẢC TN VÀ ÚNG DỤNGLUẬN V

ĐẠI HỌC THÁI NGƯYÉNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGl VỀ.X THỊ BÍCH NGỌCNGHIÊN cúu ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC CỦA V ẬT LĨỆU COMPOZTT CACBON - HẢC TN VÀ ÚNG DỤNGLUẬN V