KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC VẢ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THẢI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNGUYÊN MẠNTT KĨIẢTĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGÂN HÀNG

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế TÉ BÀO VERO CHUẨN QUỐC GTA DÙNG TRONG KIỂM ĐỊNH VÁC XTN VÀ STNH PHÀM V TÉLƯẶN VÃN THẠC sĩ SINH IIỌCHà Nội - 2018BỌ GIÁO DỤC’ VÀ ĐẢO TẠOVIỆN HẤN LÂM K

HOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THẢI VÀ TÀI NGUYÊN SIN H VẬTNGUYỄN MẠNH KIIÂTĐÁNH GIÁ C HÁI LƯỢNG NGÂN HÀNG TẺ BÀO VERO CHUẪN Ql'Óc GIA DÙNG TR (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

ONG KIÊM ĐỊNH VẲC XIN VÀ STNTT PTTẤM Y TÉChuyên ngành: Dộng vật học (Vi sinh vật học)Mã số : «420103LUẬN VĂN THẠC sì SINH HỌCNgười hướng dẫn khoa học:

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

TS. Phạm Van HùngLỜI CẨM ƠNĐe hoàn thành luận văn thạc sĩ này. tôi xin gửi lời câm ơn chân thành và sâu sắc tới:-Phòng Đào lạo sau đại học. Viện sinh

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC VẢ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THẢI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNGUYÊN MẠNTT KĨIẢTĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGÂN HÀNG

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế, người thầy có nhiều kinh nghiệm dà trực tiếp giúp dờ lôi từ lúc xây dựng đê cuimg cho đèn khi hoàn thành luận văn.-Các bạn dồng nghiệp tại Khoa Kiềm

dịnli vắc xin Vi khuán. Viện Kiểm định Quôc gia Vac xin và Sinh phàm Y lề đà giúp đờ. lạo điêu kiện cho lôi trong quá trinh học tập và hoàn thành khỏ (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

a luận tốt nghiệp.-Cuối cùng, tôi xin gùi lời cám

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

ích lệ và giúp dờ tôi trong suốt quá trinh học lập và nghiên cứu.Hà NỘỆ íhánỵ 11 nam 2018Hục viênNguyền Mạnh KhàiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤTT ìr viết tằt

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC VẢ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THẢI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNGUYÊN MẠNTT KĨIẢTĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGÂN HÀNG

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tếer for Biologies Evaluation ResearchTiling tâm đánh giá các nghiên cứu sinh họcCOACertificate Of AnalysisChứng nhận chầt lượngDNAAcide Deoxyribonuclei

cAcide DeoxyribonucleicWHOWorld Health OrganizationTố chức Y tế Thế GiớiMCBMaster Cell BankNgân hàng lê bào gòc giông (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC VẢ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THẢI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTNGUYÊN MẠNTT KĨIẢTĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGÂN HÀNG