KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỄN MINH QUÝĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐẺ XVẢT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH THÁT NGUYÊNl.t JẶN V

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái NguyênVĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bởi Tning tâm Học liệu vã Cong nghè thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnBẠI nọc

THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNGUYÊN MINH QUÝĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÉ XUÁT CÁC GIẢI PHÁP BAO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊNLUẬN VĂN THẠC sì (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

QUÀN LÝ TÀI NGl YÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ngành: Quàn lý Tài nguyên và Môi trườngMã số: 8850101Ngưòi hưóng dẩn khoa học: I S. Phan Thị Thanh nằngTHÁI NGUYÊN -

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

2019Số hóa bơ) Tnmg tâm Hoc liệu vả Cõng nghè thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi là Nguyền Minh Quý. xin cam đoan Luận văn này công

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỄN MINH QUÝĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐẺ XVẢT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH THÁT NGUYÊNl.t JẶN V

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyênhác, số liệu và kết quả của luận vãn chưa từng dược còng bố ờ bat ki một công trinh khoa học nào khác.Các thòng tin thử cấp sữ dụng trong luận văn là

có nguồn gốc rõ ràng, được trích dan đày đu. trung thực và đúng qui cách.rỏi hoàn toàn chịu trách nhiệm VC tính xác thực và nguyên bân của luận văn./. (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

l ác giáNguyễn Minh QuýSố hóa bời Trung tâm Học liệu và Còng nghệ thõng tin - ĐHTNhttp Irc.tnu .edu .vnLỜI CẢM ƠNĐê hoàn thành luận vãn này. tôi xin t

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

o lòng biết ơn sâu sác đen TS. Phan Thị Thanh Hang dà tận tình hướng dần trong suốt quá trinh viết luận vãn tốt nghiệp.Tôi chân thành cảm ơn quý Thầy.

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỄN MINH QUÝĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐẺ XVẢT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH THÁT NGUYÊNl.t JẶN V

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyênược tiếp thu trong quá trinh học tập không chi là phục vụ cho quá trình nghiền cứu. viết luận vãn mà còn là hành trang quí báu dể tôi tiếp tục vừng bư

ớc trên con dường sự nghiệp. Xin chân thành cam cm các thay cô trong hội đồng chàm luận vãn đà cho lôi những đóng góp quỷ báu de hoàn chính luận vãn n (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

ày.Tòi cùng xin chần thành cam cm tập thê Lành đạo. nhân viên Vãn phòng Sỡ rải nguyên vã Môi trường Thái Nguyên. Trung tâm Quan trác tải nguyên và Mòi

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

trường Thái Nguyên dà lạo điều kiện thuận lợi. cung cấp nguồn sổ liệu phong phủ dể tôi cỏ the hoàn thảnh tot luận vãn nảy. cám ơn gia dinh dã luôn ớ

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỄN MINH QUÝĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐẺ XVẢT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH THÁT NGUYÊNl.t JẶN V

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên sự nghiệp cao quỷ!Thái Nguyên, ngáy 24 tháng 4 nãrn 20 ì 9Người thực hiệnNguyền -Minh QuýSố hóa bởi Trung tâm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTN

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỄN MINH QUÝĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐẺ XVẢT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH THÁT NGUYÊNl.t JẶN V