KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN NGỌC TUANNGHIÊN CỨU XỬ LÝ Cr(VT) TRONG NƯỚC BÀNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐĩẸN HÓ ALUẬN VÀN THẠC sì HÓA HỌ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóaỌCTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tâm Hợc liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN

NGỌC TUẤNNGHIÊN cứu xử LÝ Cr(VI) TRONG NƯỚC BÀNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓAChuyên ngành'. Hóỉi phân tíchMà sir. 8.44.01.18LUẠN VĂN THẠC sĩ HÓA nọcNgư (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

ời hưóng dần khoa học: I S. NGUYEN ĐÌNH VINHTHÁI NGUYÊN-2019Số hóa bời Trung tâm Hợc liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://Irc.tnu.edu.vnLÒ1 CAM DO

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

ANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng lôi. Các số liệu, kết quà khào sát vã nghiên cửu chưa tửng dược ai công bố trong bắt ki công

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN NGỌC TUANNGHIÊN CỨU XỬ LÝ Cr(VT) TRONG NƯỚC BÀNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐĩẸN HÓ ALUẬN VÀN THẠC sì HÓA HỌ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóalrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠNTrong quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận vãn tốt nghiệp, tỏi đà nhận được sụ động viên, giúp đờ quỷ háu cùa nhiều

đơn vị và cá nhân. Đầu tiên, tôi xin chân thành bày tó lòng biết on đến quý Thầy Có tham gia giăng dạy lóp Hóa học khóa 11. quỷ Thay cô công tác tại (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

Phòng Sau Dại học Trường Dại học Khoa học - Dại học Thái Nguyên.Dặc biệt, tác giá xin bày tó lòng tri ần sâu sac đen TS. Nguyễn Dinh Vinh, người dà hế

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

t lòng giúp dờ và hướng dần tận thủi chi bao tòi trong suốt quá trình chuẩn bị. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.l ói cùng xin cám cm sự giúp đờ của

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN NGỌC TUANNGHIÊN CỨU XỬ LÝ Cr(VT) TRONG NƯỚC BÀNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐĩẸN HÓ ALUẬN VÀN THẠC sì HÓA HỌ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóang chắc chắn rang luận van này sề không thế tránh khoi thiếu sót. Tôi rất mong nhận dưọc sự góp ỷ cua quý Thầy Cố và các bạn đông nghiệp đe luận vàn đ

ược bô sung hoàn thiện hơn.Xin trán trọng căm ơn!Thái Nguyên, tháng 5 năm 2019Tác giaNguyền Ngục l uẩnSố hóa bới Trung tàm Học liệu và Công nghệ thông (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN NGỌC TUANNGHIÊN CỨU XỬ LÝ Cr(VT) TRONG NƯỚC BÀNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐĩẸN HÓ ALUẬN VÀN THẠC sì HÓA HỌ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN NGỌC TUANNGHIÊN CỨU XỬ LÝ Cr(VT) TRONG NƯỚC BÀNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐĩẸN HÓ ALUẬN VÀN THẠC sì HÓA HỌ