KHO THƯ VIỆN 🔎

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIATP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOABÙI NGỌC DUYNÂNG CAO GIÁ TRỊ VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỪU HẠN ví FPT TRONG

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019 NĂM 2019INCREASING CUSTOMER LIFETIME VALUE FOR FPT WALLET COMPANY LIMITED IN 2019Chuyên ngành: Quân trị kinh doanhMã số: 60 34 01 02KHÓA LUẬN THẠC sĩ

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 20192CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BACH KHOA - ĐHQG -HCMCán bộ hướng dán khoa học: TS. Vù Thế DùngCán bộ Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019

chấm nhận xét 1: PGS. TS. Phạm Ngọc ThúyCán bộ chấm nhận xét 2: PGS. TS. Nguyên Mạnh TuânKhóa luận thạc sĩ được bào vệ tại Trường Đại học Bách Khoa,

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019

ĐHQG Tp.HCM ngày 18 tháng 04 năm 2019Thành phần Hội đông đánh giá khóa luận thạc sĩ gôm:1PGS. TS. Nguyền Mạnh Tuân2PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy3TS. Phạm Qu

ĐẠI HỌC QUỐC GIATP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOABÙI NGỌC DUYNÂNG CAO GIÁ TRỊ VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỪU HẠN ví FPT TRONG

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019 ĐỒNGTRVỞNG KHOADẠI HỌC QUÕC GIA TP.HCM ỈÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA lập - Tự do - Hạnh phúcNHIỆM VỤ KHÓA LUẬN THẠC sì1 lọ tên h

ọc viên: BÙI NGỌC DU YMSIIV: 1570484Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1988 chuyên ngành: Quàn Nơi sinh: Kiên GiangMã sô: 60 34 01 02I.TÊN DÈ TÀI:Nâng cao g Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019

iá trị vòng đời khách hàng t ho còng ty trách nhiệm hừu hạn vi TPT trong năm 2019II.NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:-Phân tích bộ dừ liệu đẽ xác định tập khách h

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 2019

àng chính (Core Customer) và tìm ra điếm chung của tập khách hàng này.-Đo lường giá trị vòng đời khách hàng cho tập khách hàng chính cùa Công ty TNHHV

ĐẠI HỌC QUỐC GIATP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOABÙI NGỌC DUYNÂNG CAO GIÁ TRỊ VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỪU HẠN ví FPT TRONG

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ví FPT trong năm 20199V.CÁN Bộ HƯỚNG DẢN: TS. vũ THE DŨNGTp. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIATP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOABÙI NGỌC DUYNÂNG CAO GIÁ TRỊ VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỪU HẠN ví FPT TRONG