KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ ĐẸPNGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÂY THƯÓC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế(MAGNOLIOPHYTA) TẠI KHƯ BẢO TÓN SAO LA, TỈNH THÙA THIÊN HƯẾLUẬN VĂN THẠC sỉ SINH HỌCHÀ NỌI - 2018VIỆN HÀN LẦM KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH

THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYÊN THỊ ĐẸPNGHIÊN cửu TÍNH ĐA DẠNG CÂY THI Óc THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (MAGNOLIOPHYTA) TẠI KHI BÃO TÒN SAO LA, TĨNH THỪA TH (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

IÊN HUÉChuyên ngành: Thực vật học Mả số: 8 42 01 11LUẬN VÀN THẠC sĩ SINH HỌCNgười hướng dẫn khoa học: TS. vũ TIÉN CHÍNHHÀ NỘI-2018https: //k hot h u v

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

ien .comiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cua riêng tôi. Các so liệu nêu trong luận vãn là trung thực, không sử dụng số liệu

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ ĐẸPNGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÂY THƯÓC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huếnh nào khác./.Tác giaNguyễn Thị ĐẹpiiLỜI CẢM ƠNTác giã xin bây tó lòng biết ơn sâu sac đen TS. Vũ Tiến Chính. Bão tàng Thiên nhiên Việt Nam. Viện Hàn

lâm Khoa học và Còng nghệ Việt Nam đà giúp đờ định hướng đe tãi nghiên cứu và tận tinh hướng dẫn tác già trong suốt quá trinh thực hiện luận văn.Tôi x (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

in bày tò lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban lành đạo khu BT Sao La Thửa Thiên Huế, Ưỷ ban nhân dân các xà và các cơ quan, đơn vị trong tinh đà giúp đờ trong

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

quá trinh điều tra và cung cap so liệu tạo điều kiện thuận lợi cho tác giã thực hiện luận vãn.Tác gia xin chân thành câm ơn ban lành đạo cùng các đồn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ ĐẸPNGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÂY THƯÓC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huếọc và luận vẫn.Cuối cùng tôi xin gửi lời cam ơn tới tất cà người thân, gia đinh, bạn bè, những người luôn sát cánh, tạo điều kiện giúp đờ tòi trong su

ốt quá trinh học tập và nghiên cứu.Xin trân trọng cảm oil ỉHà Nội, ngày tháng nàtn 2018Nguyễn Thị ĐẹpiiiDANH MỤC CÁC CHỮ MET TÁTChữ viết tắtMet đầy đủ (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc thuộc ngành ngọc lan (Magnoliophyta) tại khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

BCây thân bụiBPBộ phậnBTTNBao ton thiên nhiênCDCông dụng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ ĐẸPNGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÂY THƯÓC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ VIỆT NAMVIẸN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYỀN THỊ ĐẸPNGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÂY THƯÓC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (