KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

(Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGIĨYẺN TTĨÀNĨĨ CÔNGKINH NGHIỆM XÂY DựNG VÀ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MÓÌ CỦA XÃ PHỎNG LÁI, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈN

(Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn LaNH SON LALUẬN VĂN THẠC sĩ PHÁT TR1ẺN NÔNG THÔNTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THÀNH CÔNGKINH NGHIỆM XÂY DỤNG VÀ ĐẠ

T CHUẨN NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ PHÔNG LÁI, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SON LANgành: Phát triển nông thôn Mã số: 8 62 01 18LUẠN VĂN TĨIẠC sĩ PĨTÁT TRTẺN NÔNG T (Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

HÔNNgười hướng dần khoa học: GS TS. NGUYÊN 1)1 Y HOANTHÁI NGUYÊN-2019iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rang, so liệu và kết quá nghiên cứu trong luận văn

(Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

là trung thực và chua từng được sử dụng đê bao vệ một học vị nào.'l ôi xin cam đoan rang, mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận văn này đà được cám ư

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGIĨYẺN TTĨÀNĨĨ CÔNGKINH NGHIỆM XÂY DựNG VÀ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MÓÌ CỦA XÃ PHỎNG LÁI, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈN

(Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn Laày ló lòng biết ơn thầy giáo hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Duy Hoan dă tận tinh giúp dờ. hướng dần tôi trong quá trinh thực hiện luận vãn và hoàn th

ành luận vãn. Dề hoàn thành ban luận vãn này tôi xin trân trọng cảm ơn Khoa sau dại học trường Dại học Nông Lâm Thái Nguyên đà tạo mọi điều kiện thuận (Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

lợi cho lòi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu viết luận vãn.Tôi xin tràn trọng cam ơn lới lập thê cán bộ. công chức và nhân dân các xã Phong

(Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Lái, Phồng Lập. Chiềng La. các Phông. Ban thuộc Uy ban nhân dân huyện Thuận Châu, linh Sơn La đà tạo mọi điểu kiện tốt nhất cho lòi được lìm hiếu, th

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGIĨYẺN TTĨÀNĨĨ CÔNGKINH NGHIỆM XÂY DựNG VÀ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MÓÌ CỦA XÃ PHỎNG LÁI, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈN

(Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn Lahảnh bán luận vãn này.Thái Nguyên, tháng 02 năm 20 ỉ 9Tác giàNguyền Thành ('ôngiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................................

.......iLỜI CAM ƠN.........................................................iiMỤC LỤC...........................................................iiiDANH (Luận văn thạc sĩ) Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

MỤC CÁC CHỪ VIẼT TẤT...........................................VDANH MỤC CÁC BÁNG..................................................vi

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGIĨYẺN TTĨÀNĨĨ CÔNGKINH NGHIỆM XÂY DựNG VÀ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MÓÌ CỦA XÃ PHỎNG LÁI, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈN

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGIĨYẺN TTĨÀNĨĨ CÔNGKINH NGHIỆM XÂY DựNG VÀ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MÓÌ CỦA XÃ PHỎNG LÁI, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈN