KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         127 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóa

(Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÒNG LIÊNĐÈ TÀI GIA ĐÌNH TRONG TTÉU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG SAU 1975 TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓAI .UẶN VÀ

(Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóaÀN TI1ẠC sì • ♦NGÔN NGƯ, VÃN HÓA VÀ VÃN HỌC VEẸT NAMTHÁI NGUYÊN - 2019DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC KHOA HỌC• • •NGUYỀN THỊ HÒNG LIÊNĐÉ TÀĨ GIA ĐÌ

NHTRONG TĨÉƯ THƯYÉT CỦA MA VĂN KHÁNGSAU 1975 TÙ GÓC NHÌN VĂN HÓAChuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 8220121LUẬN VĂN THẠC sì ♦ •NGÔN NGỮ, VÃN HÓA VÀ (Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóa

VÃN HỌC: MẸT NAMNgười hướng dần khoa học: TS. Nguyền Diệu ỉ.inhTHÁI NGUYÊN - 2019iLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đày là công trinh nghiên círu của riêng

(Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóa

tỏi. Các số liệu trích dẩn đểu có nguồn gốc rò ràng. Các kết quà nghiên cứu (rong luận vân đcu trung thực vả chưa (ừng dirợc công bố ở bất kỳ còng tr

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÒNG LIÊNĐÈ TÀI GIA ĐÌNH TRONG TTÉU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG SAU 1975 TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓAI .UẶN VÀ

(Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóarọng cảm ơn Ban Giám hiệu. Khoa Sau đại học. Khoa Báo chí - Truyền thòng và Văn học. Trường Dại học Khoa học. Đại học Thái Nguyên và các Thay. Cô giáo

đã tiực tiếp giảng dạy. giúp dỡ tôi trong suốt quá trình học lập.Đặc biệt, tòi xin dược hãy tô lòng biết ơn sâu sac tới giăng viên hướng dẩn TS. Nguy (Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóa

en Diệu Linh đà luôn tận linh hướng dãn. chi bao lõi (rong suốt ihừi gian nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.lôi xin gưi lời cam on đen các qui Thây Cô

(Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóa

Irong Hội đông châm luận vấn đà dành thời gian dọc và dóng góp ý kiến giúp cho bải luận văn dược hoãn chinh hơn. Trong quá trinh viẽt luận V ấn. khó

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÒNG LIÊNĐÈ TÀI GIA ĐÌNH TRONG TTÉU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG SAU 1975 TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓAI .UẶN VÀ

(Luận văn thạc sĩ) Đề tài gia đình trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng sau 1975 từ góc nhìn văn hóanăm 2019Tác giã luận vãnNguyễn Thị Hồng T.iên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÒNG LIÊNĐÈ TÀI GIA ĐÌNH TRONG TTÉU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG SAU 1975 TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓAI .UẶN VÀ