KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         74 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG NGHẸ THÔNG TIN VÀ TRI YÊN THÔNGPHẠM THANH 11 ẤNNGHIÊN cưu MỘI SÓ PHI ONG PHÁP TÌM C ẤC LUẠT KÉT HỢP PHẤN LỚP T

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnhTRÊN TẠP MÀU HỌC VÀ ƯNG dị ng trong chấn doấn BệnhLUẬN VĂN THẠC Sì KHOA HỌC MẤY TÍNH • • •Thái Nguyên, 2019 í* *'”số hóa bới Trung râin Học liệu và Cô

ng nghệ thông tin - ĐHTNhttp:0irc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN • • •THÔNGPHẠM THANH TUẤNNGHIÊN cứu MỘT SÓ (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

PHUONG PHÁP ♦TÌM CÁC LUẬT KÍ.T IIỢP phân lớp trên TẬP MẢU HỌC• ♦ • •VÀ ÚNG dụng trong ( HẤN DOẤN BỆNHChuyên ngành: Khoa học máy tínhMã số: 8 48 01 01

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Ngirừi h trứng dẫn khoa học: TS. Lê Vấn PhùngThái Nguyên. 2019Số hóa bới Trung tầm Học liệu vả Công nghệ thông tin - ĐHTN http://lrc.tnu.eduAiLÒĨ CAM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG NGHẸ THÔNG TIN VÀ TRI YÊN THÔNGPHẠM THANH 11 ẤNNGHIÊN cưu MỘI SÓ PHI ONG PHÁP TÌM C ẤC LUẠT KÉT HỢP PHẤN LỚP T

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh(rong luận van là trung thực, chưa được công bô bởi bất kỳ tác gia này hay ờ bất kỳ công trinh nào khác.Số hóa bới Trung tâm Học liệu vả Công nghệ thô

ng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniiLỜI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện đê tài “Nghiên cứu một so phương pháp tim các luật kết hợp phân lớp trên tập m (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

ầu học và ứng dụng trong chân đoán bệnh”, tôi đà nhận được rất nhiêu sự giúp đờ. tạo điều kiện của tập thè Ban Giám hiệu. Phông Đảo tạo, khoa Công ngh

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

ệ thông tin và các phông chức năng của trường Dại học Công nghệ thông tin và Huyền thòng. Dại học Thái Nguyên. Tòi xin bày to lòng cam cm chân thành v

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG NGHẸ THÔNG TIN VÀ TRI YÊN THÔNGPHẠM THANH 11 ẤNNGHIÊN cưu MỘI SÓ PHI ONG PHÁP TÌM C ẤC LUẠT KÉT HỢP PHẤN LỚP T

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnhuận văn này.TÁC GIÀ 14 ÂN VĂN♦Phạm Thanh TuấnSố hóa bới Trung tâm Học liệu vả Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG NGHẸ THÔNG TIN VÀ TRI YÊN THÔNGPHẠM THANH 11 ẤNNGHIÊN cưu MỘI SÓ PHI ONG PHÁP TÌM C ẤC LUẠT KÉT HỢP PHẤN LỚP T