KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         150 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đại học sư phạm nghẹ thi ạt trung ươngBÙI THỊ MIÊNQUẢN LÝ LẺ HỘI ĐÈN CAO, PHƯỜNG AN LẠC, THÀNH PHÔ CHÍ LĨNH, TĨNH H ẤT D

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải DươngDƯONGLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẤN TÁ VĂN HÓA Khóa 7(2017-2019)Hà Nội, 2019Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đại học sư phạm nghẹ thuạt trung ươngBÙI TIIỊ MIÊNQUẨ

N LÝ LẺ HỘT ĐỀN CAO, PHƯỜNG AN LẠC, THÀNH PHÓ CHÍ LINH, TỈNH HÂ1 DƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sì ('huyên ngành: Quản lý vãn hóa Mã số: 8 31 90 42Người hướng dẫn (Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

khoa học: TS. Đồ Lan PhươngHà Nội, 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với ten gọi "Quàn lý le hội dền Cao, phường An Lạc, thành pho Ch

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

í Linh, tinh Hai Dương" là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Ket quá nghiên cứu dược trình bày trong luận văn là tiling thực và chưa từng công bô ớ

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đại học sư phạm nghẹ thi ạt trung ươngBÙI THỊ MIÊNQUẢN LÝ LẺ HỘI ĐÈN CAO, PHƯỜNG AN LẠC, THÀNH PHÔ CHÍ LĨNH, TĨNH H ẤT D

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dươnginh trật tựBTCBan lố chứcBKTBan Khánh tiếtDSVHDi sân vãn hóaDTQGDBDi lích quốc gia đặc biclDTQGDi tích quốc giaKDCKhu dân cirKDTKhu di tíchKHXHKhoa họ

c xà hộiPVI1Phông Vãn hóaQLDTQuan lý di líchQLVIIQuản lý vãn hỏaTTVH-TT-TT Tr.Trung làm Ván hóa- Thông lin- The ihao TrangƯBNDúỵ ban nhân dànVIITTDLVã (Luận văn thạc sĩ) Quản lý lễ hội đền Cao, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

n hỏa ỉ he thao và Du lịchVI ITTVãn hỏa thông tinVSATTPVệ sinh an loàn ihực phàmVSMTVệ sinh môi trường

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đại học sư phạm nghẹ thi ạt trung ươngBÙI THỊ MIÊNQUẢN LÝ LẺ HỘI ĐÈN CAO, PHƯỜNG AN LẠC, THÀNH PHÔ CHÍ LĨNH, TĨNH H ẤT D

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đại học sư phạm nghẹ thi ạt trung ươngBÙI THỊ MIÊNQUẢN LÝ LẺ HỘI ĐÈN CAO, PHƯỜNG AN LẠC, THÀNH PHÔ CHÍ LĨNH, TĨNH H ẤT D