KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCD

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         84 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCD

Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCD

BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIÊN TỬBỌ MÔN ĐIÊN TỬ CÔNG NGHIỆP - Y SINHĐO AN TOT NGHIEPNGÀNH C Ô

Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCDÔNG NGHỆ KỲ THUẬT ĐIỆN TỦ TRUYỀN THÔNGĐẺ TÀI:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THÔNG ĐÉrĐÓI TƯỢNG TRONG ẢNH sử DƯNG KÍTARDUINO HIÉN THỊ TRÊN LCDGVHD: ThS. Nguyễ

n Duy ThảoSVTĨĨ: Phan Thành HưngMSSV: 13141125Tp. Hồ Chí Minh - 1/2018r-Bộ GIÁO DỤC & DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HO CHÍ MINH KHOA ĐI Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCD

ỆN - DIỆN TỪBỌ .MÔN ĐIÊN TƯ CÔNG NGHIỆP - Y SINHĐồ ÁN TỐT NGHIỆPNGÀNĨĨ C ÔNG NGTTẸ KỸ TĨĨUẶT DIẸN TỬ TRITYÈN TĨĨÔNGDÈ TÀĨ:THTỂT KỂ VÀ THT CÔNG HỆ THỚN

Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCD

G ĐÉMĐÔĨ TƯỢNG TRONG ẤNH SƯDỰNG KÍTARDU1NO HIỂN TH/ TRÊN LCDGVTĨD: ThS. Nguyễn Duy Thảo SVTH: Phan Thành HirngMSSV: 13141 í 25Tp. Hồ Chí Minh -1/2018T

BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIÊN TỬBỌ MÔN ĐIÊN TỬ CÔNG NGHIỆP - Y SINHĐO AN TOT NGHIEPNGÀNH C Ô

Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCDP Hồ Chi Minh, ngáy 15 tháng 1 năm 2013BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆCIIọ tên sinh viên 1: PHAN THÀNH HƯNGMSSV: 13141125Lớp: 13141DT3AHọ lên sinh vicn 2: TRẤN VÃ

N THẠCHMSSV: 13141304Lóp: 13I4IDT3Al ên đề lài: ĐÊM ĐÕI TƯỢNG TRONG ÁNH.1MÔ TÀ MỤC IIÊI CỬA DÈ TÀI: Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống đếm đối tượng trong ảnh sử dụng Kit Arduino hiển thị trên LCD

BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIÊN TỬBỌ MÔN ĐIÊN TỬ CÔNG NGHIỆP - Y SINHĐO AN TOT NGHIEPNGÀNH C Ô