KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         221 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYÊN MINH TUẤNPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ GIẢNG VIÊN KHÓI NGÀNH KỸ THUẬT CÁC TRUÔNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐÓNG BẢNG SÔNG cửu

Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực LONG THEO TIÉP CẬN NĂNG LựcLUẬN ÁN TIẺN Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNGHẸ AN-20191»BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYÊN MINH TUẤNPHÁT TRIÉN ĐỌI NG

Ũ GIẢNG VIÊN KHÓI NGÀNH KỸ THUẬT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐÓNG BÀNG SÔNG cửu LONG THEO TIÉP CẬN NĂNG LựcChuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9140114LU Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

ẬN ÁN TIÉN Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hường dẫn khoa học1TS. PHAN QUÓC LÂM2PGS.TS NGUYÊN VÀN ĐẸNGHẸ AN - 2019iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công

Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

trinh nghiên cứu của bán thân. Các số liệu trong luận án lả trung thực.Kết quà của luận án chưa từng được tác già nào công bố trong bất kỳ các còng tr

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYÊN MINH TUẤNPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ GIẢNG VIÊN KHÓI NGÀNH KỸ THUẬT CÁC TRUÔNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐÓNG BẢNG SÔNG cửu

Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực.............................................viiDANH MỤC Sơ DÒ, BIẾU DỎ.............................................viiiDANH MỤC BẢNG.................

........................................ixMỜ ĐẢU.................................................................11Lý do chọn đề lài.................. Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

...............................12Mục đích nghiên cứu...............................................33Khách thế, đối tượng nghiên cứu..................

Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

.................34Già thuyết khoa học...............................................35Nhiệm vụ nghiên cứu............................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYÊN MINH TUẤNPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ GIẢNG VIÊN KHÓI NGÀNH KỸ THUẬT CÁC TRUÔNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐÓNG BẢNG SÔNG cửu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYÊN MINH TUẤNPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ GIẢNG VIÊN KHÓI NGÀNH KỸ THUẬT CÁC TRUÔNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐÓNG BẢNG SÔNG cửu