KHO THƯ VIỆN 🔎

Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dân

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         250 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dân

Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dân

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VĂN HÓA, THE THAO VÀ DU LỊCHVIẸN KHOA HỌC THE DỤC THE THAOTHIÈƯ TÂN THÉƯNG DỤNG NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC C ÁC MÔN TRONG CHƯƠN

Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dânNG TRÌNH GIÁO DỤC THÉ C HÁT Ờ HỌC VIẸN AN NINH NHÂN DÂNLUẬN ÁN TIẺN Sĩ GIÁO DỤC HỌCHÀ NỘI-2019JJ4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO Bộ VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊC

H VIỆN KHOA HỌC THẺ DỤC THẺ THAOTHIÊU TÂN THÉỪNG DỤNG NTTÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THẺ C HÁT Ờ nọc VIẸN AN NINH NHÂN Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dân

DẤNChuyên ngành: Giáo dục họcMã số:9140101LUẬN ẤN TIẾN Sĩ GIÁO DỤC HỌCCán hộ hướng dần khoa học1GS.TS. Nguyễn Dại Dương2PGS. Nguyễn Vấn TrạchHÀ NỘI-20

Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dân

19ìiítLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đày là còng trình nghiên cứu của riêng ròi. Các sổ liệu, kết quá nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VĂN HÓA, THE THAO VÀ DU LỊCHVIẸN KHOA HỌC THE DỤC THE THAOTHIÈƯ TÂN THÉƯNG DỤNG NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC C ÁC MÔN TRONG CHƯƠN

Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dânhiệu viết tát trong luận án.Danh mục dơn vị dơ lường trong luận ánDanh mục các biêu bang, biêu đô trong luận án.PHẢN MỚ DẤU1Chương 1. TỎNG QUAN CẤC VẦ

N DỀ NGHIÊN CƯU51.1.Quan diêm cua Dang và Nhà nước về vàn đè đôi mới phương 5 pháp dạy học1.2.Khái quát về phương pháp dạy học và phương pháp dạy học Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình giáo dục thể chất ở Học viện An ninh nhân dân

10 Thè dục thế thao1.3.Phương pháp dạy học tích cực và xu hướng ứng dụng nhỏm 21 phương pháp dạy học tích cực

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VĂN HÓA, THE THAO VÀ DU LỊCHVIẸN KHOA HỌC THE DỤC THE THAOTHIÈƯ TÂN THÉƯNG DỤNG NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC C ÁC MÔN TRONG CHƯƠN

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VĂN HÓA, THE THAO VÀ DU LỊCHVIẸN KHOA HỌC THE DỤC THE THAOTHIÈƯ TÂN THÉƯNG DỤNG NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC C ÁC MÔN TRONG CHƯƠN