KHO THƯ VIỆN 🔎

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         136 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THƯẬT TRƯNG ƯƠNGNGUYÊN THANH LOANXÂY DỰNG ĐỜI SÓNG VÃN HÓA co SỎ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội PHÓ HÀ NỘILƯẶN VÀN THẠC sỉ QUẢN LÝ VAN HÓA Khóa 5 (2016 - 2018)Hà Nội, 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ TIIlÌẶT trung ương • ♦ •

• •NGUYỄN THANH LOANXÂY DỤNG ĐỜI SÓNG VĂN HÓA cơ SỚ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KĨÉM, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ CHUYÊN NGÀNH QUẤN LÝ VÃN HÓA Mà sổ: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

8319042NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS. LÊ THỊ THI’ HIÊNHà Nội, 2018LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan Luận văn này là công trinh nghiên cửu cùa riêng tôi. Cá

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

c số liệu và trích dần trong luận văn là chinh xác. trung thực và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào.Tỏi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn với

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THƯẬT TRƯNG ƯƠNGNGUYÊN THANH LOANXÂY DỰNG ĐỜI SÓNG VÃN HÓA co SỎ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nộingBCĐBan Chí dạoBCHBan Chấp hãnhCBCNVCán bộ công nhân viênCNHCông nghiệp hóaDSVHDi san văn hóaĐSVHCSĐời song vãn hóa cơ sờGĐVHGia đình vãn hóaHĐHHiện

dại hóaHĐNDHội đong Nhân dânKHHGĐKế hoạch hóa gia đinhMTTQMặt trận tô quốcNSXHNep sống xà hộiNTMNông thôn mới Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THƯẬT TRƯNG ƯƠNGNGUYÊN THANH LOANXÂY DỰNG ĐỜI SÓNG VÃN HÓA co SỎ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH