KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         50 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Báo cáo quá trình quá độ điện từ

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ -42000136NGUYỀN QUÓC CÔNG_42000013TRÀN VÃN ANH DƯY.42000879PHẠM NHẠT BẦNG_42000007LỚP: 20040102Thành Phô Hô Chí Minh6.9R <<(1111 lilt-lid t-(l practic

e based on ANSI-approved standards fol represeutlug Induction molon ill niultisoltage system studies•The differences in the two standards require two Báo cáo quá trình quá độ điện từ

fust cycle calculations and an interrupting calculation. The ideal representation for multivoltagc systems 15 the simplest that determines with reason

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

able conservatism the influences of both low- and high-voltage induction motors on short-circuit duties for circuit breakers and fuses at both low and

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ B4] fits this ideal. The following interpretation and redefinition, based on extending existing similarities, resolves the differences and obtains a s

ingle network Table 6-1 and Table 6-2 provide the multiplying factors and suggested motor reactances to be used when actual data is not available.•For Báo cáo quá trình quá độ điện từ

a typical induction motor, the subtransient reactance of 16.7% is determined by the initial magnitude of symmetrical root-mean-square (rms) cunent co

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

ntributed to a terminal short circuit, assumed to be six times rated. Using a "4.8 times rated current” first cycle estimate for larger size low-volta

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ y approximately 1 2 (6 0 4.8 = 1.25) Fortius motor group, there is reasonable correspondence of low-and medium-voltage calculation procedures.•For sma

ller induction motors, “small < 50 hp” in Table 6-1 and Table 6-2. a conservative estimate is the ”3.6 times rated current” (equivalent of 0.28 per-un Báo cáo quá trình quá độ điện từ

it reactance) first cycle assumption of low-voltage standards, and this is effectively the same as multiplying 16.7% subtransient reactance by 1.67.•W

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

ith this interpretation as a basis, the recommended “small” low-voltage induction motor representation is shown by Table 6-2. column 4. and by a dotte

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ to low-voltage calculations, and then- use adds some conservatism to low-voltage calculations when many induction motors arc not “small ■■ The entries

for small-size motors arc essentially the same as in IEEE Std C37.13 [B5] for low-voltage calculations, and their use adds some conservatism to mediu Báo cáo quá trình quá độ điện từ

m-voltage fust cycle calculations without changing interruptingduty calculations Column 4 of Table 6-1 provides the recommended reactance multipliers

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

that bridge the two ANSI-approved standards.•More high-efficiency motors arc being used in industrial system. which have higher locked-rotor currents

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ u chuáu đirơc ANSI-PlữJluyiJ.clro.dal dlru- cho.dQU^ co_cã m uglilẽn cứu hỳ (hồng đa điện áp•Sư khác biệt trong hai tiêu chuẩn yêu cảu hai phép tinh c

hu kỹ đầu tiên vả một tính toán gián đoạn. Biểu diẻn lý tướng cho các hệ thống đa điện áp lá đơn gián nhát điều đó xác điidi VÓI sự báo thú hợp lý ánh Báo cáo quá trình quá độ điện từ

hường cùa cã điện áp thắp và cao dõng cơ cám inig làm nhiệm vu ngẩn mạch cho bộ ngát mạch vá câu chi ớ cá mức thắp và cao điện áp Một mạng chu ký đáu

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

tiên đơn gián kèt họp hai mang nrơng tự nhưng khác nhau cùa IEEE Std C37.13-1990 [B5] và IEEE Std C37 010-1999 [B4] phú họp với lý tường nảy. Cảc the

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ 1 vá Báng 6-2 cung cáp hệ só nhàn và phan ứng động cơ đươc đẻ xuất sẻ đươc sứ dung khi dừ liệu thực tề không có sàn.•ĐÓI với một đòng cơ cảm ứng điển

hĩnh, điện trở tniycu dàn phu 16.7% được xác định bời cưởng độ ban đảu ciia dòng điên gồc-tning binh-binh phương đổi xúng (nils) đóng gốp vào một chie Báo cáo quá trình quá độ điện từ

f bi đầu cuối ngàn mạch, gia định là sáu lán danh đinh Sứ dụng chu kỳ đáu tiên "4.8 lán dòng đinh mức" ước tính cho động cơ căm ứng điện áp thấp kích

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

thước lớn hơn. đươc mõ tá là "trung binh 50 mâ lực. v.v." trong Bang 6-1 vả Báng 6-2. cố hiệu quá gióng như việc nhàn hệ sò phu điện kháng xáp xi 1.2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ mà lực" trong Báng 6-1 vá Báng 6-2. một ước tính lá "3.6 làn dòng đinh mức” (tương đương với 0.28 trài một đơn vị điện kháng) chu kỳ đầu tiên giá đinh

các tiêu chuẩn điên áp tliầp vả điều nãy cũng giồng như việc nhân 16.7% phán ứng truyền dãn phu băng 1.67.•Với cách giái thích này là cơ sờ. động cơ Báo cáo quá trình quá độ điện từ

cám ứng điên áp thắp "11110“ đươc khuyển nghi biểu diền dươc thề hiện băng Báng 6-2. cột 4. và băng một đường chain trái Hình 6-3. Các các mục nháp đó

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

i VỚI động cơ cờ nung binh giống như trong Báng 6-1 đối với dõng cơ tnuig ãp các phép tinh vả việc sứ dụng chúng bố sung tinh bào thu cho cãc phép tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ ] để tinh toán điên áp thắp và việc sư dung chủng bố sung một số báo thu đẽ tinh toán chu kỳ đáu tiên nung áp má không thay đòi gián đoan tính toán n

hiệm vụ. Cột 4 cùa Bặng 6-1 cung cáp các hệ só điện trơ đươc klmyền nghi cầu nối hai tiêu chuẩn dươc ANSI phê duyệt.•Nhiều động cơ hiệu suất cao hơn đ Báo cáo quá trình quá độ điện từ

ang được sữ dung trong hè thóng công nghiệp, có dòng điên rõto bi khóa và do đỏ điện kliãng truyền tái phu thắp hơn. Một số kỹ thuật phán đoán phái đư

Báo cáo quá trình quá độ điện từ

ợc sư dung trong việc lựa chon các điện tro động cơ giá đinh dựa trài các loại động cơ đang được sứ dung.assumed motor reactances based on the types o

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

Báo cáo quá trình quá độ điện từ and net std 637.13 (BS) uvóg X* ■ 10, T%*T.10I. C-1—Induct-on motor reactance rrumplying factor from Illi std C37 010 (IM) and «11 std C3T.13 [BSJ uU

na *■ ■ 1«.T%*M«dun • olt>c« enowlEttsiisniRrr.uMểrrl ro-uera aultryterFem cycle colrdmccrtLorỵo naznn »j»n>10COH?«167»,2,731,67- 2SC HP Ite2 rl-Mater Báo cáo quá trình quá độ điện từ

s aatettertexr.Ml. 249 HP or22,7322M ro KOO H? 2 >«4e'sm -rretrr-i•2,732,73

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÒN ĐƯC TH ANGKHOA ĐIỆN_ĐIỆN TƯ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆNBÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪNHÓM 11GVHD TS: NGUYỀN CÔNG TRÁNGSVTH: TRÀN ĐỨC THỌ-