KHO THƯ VIỆN 🔎

Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         77 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐAI HỌC NÔNG LÃMDINH THỊ LOANrên chuyên đề:BẸNH ờ LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ LỢN NÁI MANG THAI NUÔI TẠI TRẠI LỢN THUỘC CÔNG TY DE HE

Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninhEUS, XÃ NGHĨA DẠO, HUYỆN THUẬN THÀNH, I ÌNH BÁC NINHKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chuyên ngành:Khoa:Khóa học:('hình quyThúy('hán nuôi Thủ y 2

017-2022Thái Nguyên, nãm 2022ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG DAI HOC NÔNG LÃMDINH THỊ LOANTên chuyên dề:BỆNH Ờ LỢN NÁI IIẶU BỊ VÀ LỢN NÁI MANG THAI NUÔI T. Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

VI TRẠI LỢN THUỘC C ÔNG TY DE HEUS, XÃ NGHĨA DẠO.HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẤC NINHKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCIIỘ dào tạo:('huyên ngành:Lóp:Khoa:Khóa h

Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

ọc:Giàng viên hướng dần:Chính quyThú yTIIÍĨ Y 49 NO2 ('hán nuôi ì hủ y 2017- 2022TS. Phạm Diệu ThuỳThái Nguyên, nám 2022iLỜI CẢM ONLời đâu tiên, em xi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐAI HỌC NÔNG LÃMDINH THỊ LOANrên chuyên đề:BẸNH ờ LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ LỢN NÁI MANG THAI NUÔI TẠI TRẠI LỢN THUỘC CÔNG TY DE HE

Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninhốt nhưng năm học vừa qua.lùn xin chân thảnh câm ơn den TS. Phạm Diệu Thuỳ dà tận tâm. tận lực hướng dan. giúp đờ và lạo mọi điêu kiện thuận lợi đê em

thực hiện thành công dề tài khóa luận này.Em xin bày tó lòng biết ơn và kinh trọng sâu sắc tới ông Bùi Mạnh Cường chủ trại Bích Cường ờ xă Nghía Bạo, Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

huyện Thuận Thành, tinh Bắc Ninh, dong thời, em xin bày tô lõng câm ơn chân thành tỡi anh Kim Vãn Dương là người quan lý trực lièp và các cán bộ kỷ th

Bệnh ở lợn nái hậu bị và lợn nái mang thai nuôi tại trại lợn thuộc công ty de hues, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

uật, các anh chị em công nhân viên của trại dà giúp dờ cm trong quả trình thực hiện chuyên de khỏa luận.Cuôi cùng, nhàn dịp này cm xin bày lo lời cam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐAI HỌC NÔNG LÃMDINH THỊ LOANrên chuyên đề:BẸNH ờ LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ LỢN NÁI MANG THAI NUÔI TẠI TRẠI LỢN THUỘC CÔNG TY DE HE

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐAI HỌC NÔNG LÃMDINH THỊ LOANrên chuyên đề:BẸNH ờ LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ LỢN NÁI MANG THAI NUÔI TẠI TRẠI LỢN THUỘC CÔNG TY DE HE