KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMIIÀ THỊ QUỲNH CHÂUTên chuyên đề:CHẲN ĐOÁN VÀ ĐIÈƯ TRỊ BẸNH CHO CHÓ TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y CỦA ( ỎNG TY CÒ PH

Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bảnHÀN MARUKKAN, TOTTORI - NHẠT BẤNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ dào tạo:Chính quyChuyên ngành:Thú yKhoa:Chăn nuôi Thú yKhóa học:2017- 2022Thái Nguyên,

nám 2022ĐẠI HỌC' THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHÀ THỊ QUỲNH C HÂUTên chuyên đê:CIIUẢN ĐOÁN VÀ DIÈU TRỊ BỆNH CHO CHÓ IẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y CỬA CÔNG Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

TY Cô PHẢN MARƯKKAN, TOTTORI - NHẠT BẢNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chính quyChuyên ngành:Thú yKhoa:Chăn nuôi Thú y •Lóp: Khóa học:K49 - TY

Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

- N02 2017- 2022Giàng viên hướng dẩn:TS. Dương Thị Hồng DuyênThái Nguyên, nấm 2022https ://k hothuv ien .comiLỜI CÂM ƠNTrong suốt thời gian học tập l

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMIIÀ THỊ QUỲNH CHÂUTên chuyên đề:CHẲN ĐOÁN VÀ ĐIÈƯ TRỊ BẸNH CHO CHÓ TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y CỦA ( ỎNG TY CÒ PH

Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bảnhây cò trong khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên và Trung tâm Ngoại ngừ ITC. Đã tạo điều kiện giúp đờ cho em có được cơ hội học

tập và rèn luyện trong suốt thời gian qua.Đặc biệt em xin bày tó lời cám ơn sâu sãc tới cỏ giáo hướng dan TS. Dương Thị Hòng Duyên đà tận tinh hướng Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

dần em đê hoàn thành tốt bàn khóa luận này.Đông thời em xin bày tò biết ơn chân thành đên phòng khám thú y Marukan tại tinh Tototri- Nhật Bân, và toàn

Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

thè nhãn viên trong phòng khám đà tạo điêu kiện tốt nhât giúp đờ em trong quá trinh thực hiện chuyên đê.Cuỏi cùng, em xin gửi lời cám ơn trân trọng n

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMIIÀ THỊ QUỲNH CHÂUTên chuyên đề:CHẲN ĐOÁN VÀ ĐIÈƯ TRỊ BẸNH CHO CHÓ TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y CỦA ( ỎNG TY CÒ PH

Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bảnt Nguyên, ngày thủng nỗtn 2022Sinh viênHà Thị Quỳnh ChâuDANH MỤC CÁC BẢNGBang 4.1. Kêt quà chăm sóc. vệ sinh phòng bệnh cho chó tại phòng khám thú y M

anikan...................................................75 Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMIIÀ THỊ QUỲNH CHÂUTên chuyên đề:CHẲN ĐOÁN VÀ ĐIÈƯ TRỊ BẸNH CHO CHÓ TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y CỦA ( ỎNG TY CÒ PH