KHO THƯ VIỆN 🔎

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         76 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QVẲN LÝ & CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGMỘT SÓ BĨỆN PHÁP NHẢM NÂNG CAO HĩẸU QUẢ sủ DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN CẢNG H

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòngHÁÌ PHÒNGKHÓA HẬN TÓT NGHIẸP DẠI HỌC HẸ CHÍNH ỌVY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIẸPSinh viên thực hiện : Vù Trân Trọng Hiếu Giáo viên hướng dần : Th.s Cao

Thi ThuHÀI PHÒNG- 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỂ TÀI TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Vù Trần Trọng Hiế Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

u Mà SV: 1612402022Lớp:QT2001NNgành: Quán trị doanh nghiệpTên đê lài: MỘI sỏ biện pháp nham nàng cao hiệu quã sư dụng nhàn lực lại ('ông ty Cỏ phan Câ

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

ng I lãi PhòngNHIỆM vụ ĐẺ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giai quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp-Cơ sở lý luận vè nhân lực. các chi lieu đánh gi

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QVẲN LÝ & CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGMỘT SÓ BĨỆN PHÁP NHẢM NÂNG CAO HĩẸU QUẢ sủ DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN CẢNG H

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng giai đoạn lừ nam 2019 đến 2020.-Đô xuất các giải pháp nhâm nâng cao hiệu quà sử dụng nhân lực tại Công ly cỏ phàn Cang Hai Phòng.2.('ác tài liệu, số

liệu cần thiết-Bang càn đòi kè loán. bão cáo kêl qúa kinh doanh cua Công ly cò phàn Cang Hai Phòng lừ nam 2018 đến 2020.-Báo cáo nhân sự và đánh giá q Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

uan lý lao động cua Cang Hai Phòng giai đoạn lìr năm 2019 đến 2020-Bão cão nội bộ về tiền lương, tiền công, cãc khoán trích theo lương, chè độ đôi với

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

người lao động.3.Địa điềm thực tập tốt nghiệp('ông tỵ cô phan Cảng I lãi PhòngCÁN BỌ HƯỚNG DẲN ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPNgười hướng dẫn thử nhat:Họ và lên: C

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QVẲN LÝ & CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGMỘT SÓ BĨỆN PHÁP NHẢM NÂNG CAO HĩẸU QUẢ sủ DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN CẢNG H

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng hiệu quà sử dụng nhân lực cua doanh nghiệp được áp dụng lại Công ty CP Càng Hai PhòngĐỒ tài tốt nghiệp dược giao ngày 12 tháng 4 năm 2021Yêu cầu phai

hoàn thành xong trước ngày 3 tháng 7 nam 2021Đà nhận nhiộm vụ ĐTTNĐà giao nhiệm vụ ĐTTNSinh viênGiảng viên hường danHãi Phòng, ngày' thảng nam 202J X Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần cảng hải phòng

ÁC NHẠN C ủa khoa

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QVẲN LÝ & CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGMỘT SÓ BĨỆN PHÁP NHẢM NÂNG CAO HĩẸU QUẢ sủ DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN CẢNG H

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QVẲN LÝ & CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGMỘT SÓ BĨỆN PHÁP NHẢM NÂNG CAO HĩẸU QUẢ sủ DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN CẢNG H