KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         74 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRANGK

Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trangKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH: MARKETINGSinh viên :Nguyễn Thị Kim ChiGiàng viên hướng dẫn :TS. Nguyễn Thị Hoàng DanHÁI PHÒNG-2021BỘ

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐẼ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên : Nguyễn Thị Kim ChiMã sinh viên : 1412101057Lóp: Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

QT1901MTên đề tài : Thực trạng công tác Marketingtại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trang TrangNHIỆM VỤ ĐẺ TÀI1.Nội dung và các yêu câu cân giải q

Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

uyết trong nhiệm vụ de tài tôt nghiệpChương 1 :Cơ sỡ lý luận về hoạt động Marketing cua doanh nghiệpíNêu ra cơ sở lý luận giúp người đọc hiêu được kiê

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRANGK

Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trangGiới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trang Trang và nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing tại công ty).Chương 3: Một sỏ giãi

pháp Marketing tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trang Trang(Dựa vào cơ sờ lý luận và thực tiền để đưa ra một số giai pháp hoàn thiện còng tác M Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

arketing nham thu hút khách hàng tại công ty).2.Các sô liệu cân thict dẻ thiêt kẻ. tính toán:-Sơ đỏ cơ câu tỏ chức của còng ty.-Tình hình hoạt động sá

Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

n xuât kinh doanh cua công ty.-Hoạt động Marketing của công ty. chiến lược sán phẩm. giá. kênh phàn phôi, xúc tiên hỗn hợp, quy trinh dịch vụ. yêu tó

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRANGK

Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang và tên: Nguyễn Thị Hoàng ĐanHọc hàm, học vị: Tiên sìCơ quan công tác:Đại Học Quân Lý và Công Nghệ Hãi PhòngNội dung hướng dần: Thực trạng công tác Ma

rketing tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trang TrangĐê tài tòt nghiệp dược giao ngày ... tháng ... nám 2020Yêu cầu phai hoàn thành xong trước ng Thực trạng công tác marketing tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ trang trang

ày ... tháng ... năm 2020Đà nhận nhiệm vụ ĐTTNSình viên

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRANGK

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRANGK