KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

Trường Dại học Quân lý và Còng nghệ Hai Phòng BỘ GIAO DỰC VA DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacomÁN VÓI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BẢN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG VÀ THƯƠNG .MẠI V1TACOMKHÓA LUẠN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC HẸ c HỈNH QUY NGÀNH : KÍ: TOÁN - KIÊM TOÁNSin

h viên: Nguyễn Thị TrangGiáng viên hướng (lẫn : ThS. Hòa Thị Thanh HuongHÀI PHÒNG-2021Sinh viên: Nguyền Thị Trang - ỌT2101KTrường Dại học Quán lý và C Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

ông nghệ Hat PhòngBỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỞNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỀ TÀL TÓT NGHIỆPSinh viên: Nguyền Thị TrangMíìSV: 1712

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

401014Lớp :QT2101KNgành : Kê toán Kiêm toánTên đè tài: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với ngirừi mua.ngirừi bán tại C ông ty TNHH Xây dựng và

Trường Dại học Quân lý và Còng nghệ Hai Phòng BỘ GIAO DỰC VA DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacomn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng dôi với hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiệp, nó góp phân giúp cho doanh nghiệp nắm bãt dược nhanh chóng, kịp thờ

i tinh hình thanh toán của doanh nghiệp tại từng thời diêm. Quan hệ thanh toán với người mua vả người bán gan liên với quá trình mua vào và bán ra hàn Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

g hóa. cung càp dịch vụ. Các nghiệp vụ lien quan đên quan hệ này diên ra thường xuyên đòng thời các hình thức thanh toán và phương thức thanh toán cũn

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

g ánh hướng tỡi còng tãc ghi chép của ke toán trong doanh nghiệp.Còng tác thanh toán liên quan trực tiếp tới một sổ khoán mục thuộc về vốn bâng liên,

Trường Dại học Quân lý và Còng nghệ Hai Phòng BỘ GIAO DỰC VA DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom liên lục phát triền và mớ rộng cùa quan hệ thanh toán với người mua và người bản. ánh hưởng của nó tới tinh hình tải chinh của mỗi doanh nghiệp, yêu

càu nghiệp vụ đỏi với kê loan thanh loán cùng cao hơn. Kê loán thanh loán không chi cỏ nhiệm vụ ghi chép mã côn phái chịu trách nhiệm thu hoi nhanh cá Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

c khoản nợ phai thu. lìm nguồn vốn đè Irà nợ cho người bán. biêl lường (rước và hạn chê rui ro trong thanh toán.Thông qua quá trinh học lập lại trường

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

củng như lìm hièu thực lè irong quá trình thực lập lại Còng ly TNHH Xây dựng và Thương mại VITACOM cùng với sự giúp đờ. chi bao lận lình cua ThS. Hòa

Trường Dại học Quân lý và Còng nghệ Hai Phòng BỘ GIAO DỰC VA DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom Hoàn thiện công tảc kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TXỈIỈỈ Xây dựng và Thương mại VÌTACOM” làm dồ tài khóa luận.Nội dung cu

a đê lài ngoài phân mơ dâu và kèl luận được trinh bày trong 3 chương:Chương ỉ: Cơ sớ lý luận chung vé kể toán thanh toán với người mua. người hàn tron Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

g doanh nghiệp nhỏ và vừa.Sinh viên: Nguyền Thị Trang - QT2Ì01K4học Quân ly và Còng nghệ Hai PhòngTrường DaiChương 2: Thực trạng công tác kề toán than

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

h toán với người mua, người bán tại Công ty TNIIII Xây dựng và Thương mại ỈTTACOM.Chương 3: Một so ý kiến đế xuất nham hoàn thiện công rác ke toàn tha

Trường Dại học Quân lý và Còng nghệ Hai Phòng BỘ GIAO DỰC VA DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom viên hướng dần - ThS. Hòa Thị Thanh Hương, cùng các cô chủ. anh chị trong phòng kê toán cùa Công ly TNHH Xây dựng và Thương mại VITACOM. Mậc dù ban t

hản dà co gấng rat nhiều, xong do hạn che về mặt thời gian cũng như nhận thức và trình độ nên bài khóa luận cùa em không tránh khỏi nhùng thiêu sót. D Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

o vậy. cm rất mong dược tiếp thu nhừng V kiến dỏng góp. chi bào của các thay cô dê có thê bò sung, nâng cao trình độ cung như kiên thức cua minh đè ph

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại vitacom

ục vụ cho công tác kế toán sau nảy.Em xin chân thành cam 077 /

Trường Dại học Quân lý và Còng nghệ Hai Phòng BỘ GIAO DỰC VA DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁ

Trường Dại học Quân lý và Còng nghệ Hai Phòng BỘ GIAO DỰC VA DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁ