KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         92 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)

ỌC20-B18Lưu KhoaBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)I CÔNG TY TNHH ĐÀU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỮNG HIÊNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUYNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỂM TOÁNSinh viên: Đồ Việt DùngGiáo vi

ên hưóng dẫn: ThS. Lê Thị Nam PhươngHÀI PHÒNG-2021QC20-B18Lira KhoaBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ H AI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)

TÓT NGHIỆPSinh viên: Đồ Việt Dùng Mã SV: 1612401030Lớp : ỌT 2OO2KNgành: Ke toán - Kiêm toánTên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với ngư

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)

ời mua, người bân tại Cóng ty TNHH Dầu tư thương mại và du ì ịch Hùng HiềnQC20-B18Lira KhoaNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI1.Nội dung và các yêu cẩu cần giải quyết tro

ỌC20-B18Lưu KhoaBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)ười mua. người bán tại Cóng ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch Húng Hiền.r Đánh giá ưu khuyết điềm cơ ban trong công tác kế toán nói chung cùng như

công tác kế toán thanh toán với người mua. người bán tại Công ty TNHH Đàu tư thương mại và du lịch Hùng Hiền nói riêng2.Các tài liệu, số liệu cần thiế Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)

tSưu tầm. lựa chọn từ các số liêu tài liệu phục vụ cho việc minh hoa công tác kế toán thanh toán với người mua. người bán tại Còng ty TNHH Đầu tư thươ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh đầu tư thương mại và du lịch hùng hiền (1)

ng mai và du lịch Hùng Hiền.3.Địa diem thực tập tốt nghiệp• Tại: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch Hùng Hiền - Tổ 1. Phường Vạn Hương. Quận Đồ

ỌC20-B18Lưu KhoaBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI

ỌC20-B18Lưu KhoaBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI