KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         81 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XUẤT NH

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minhHẬP KHẤU LIÊN MINHKHÓA LVẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẺ TOÁN KIÊM TOÁNSinh viên: Cao Quỳnh AnhGiàng viên hirớng dẫn : Th.s Nguyền Thi Th

úy HồngHAI PHÒNG - 2021BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TỐT NGHIỆPSinh viên: Cao Quýnh AnhMà SV:1612 Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

401009Lớp:QT2001KNgành: Kê toán kiêm toánTên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khấu Liên M

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

inhNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giảỉ quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp-Tìm hiêu lý luận vê tỏ chức kẻ toán hàng hóa trong doanh n

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XUẤT NH

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minhrong công tãc kế toán nói chung cùng như công tác kè toán hãng hóa tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khâu Liên Minh nói riêng làm cơ sở

đè đề xuất các biện pháp giúp đơnvị thực tập làm tốt hơn công tác kê toán2.Các tài liệu, số liệu cần thiếtJ Các văn bân của Nhà nước về che độ kế toá Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

n liên quan đèn công tác kê toán hàng hóa trong doanh nghiệp.J Quy chẻ. quy định vê kê toán - tài chinh tại doanh nghệpJ Hệ thong sô sách kế toán liên

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

quan đèn tò chức kê toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại vầ dịch vụ xuất nhập khẩu Liên Minh, sử dụng số liệu năm 2020.3.Địa điềm thực tập tốt n

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XUẤT NH

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minhc sìCơ quan công tác : Trường Đại học Quàn lý và Công nghệ Hãi Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoãn thiện công tác kè toán hàng hóa tại Còng ty TNHH thương

mại và dịch vụ xuất nhập khâu Liên Minh.Đe tài tốt nghiệp được giao ngày 12 tháng 04 năm 2021Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 03 tháng 07 năm 2 Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu liên minh

021Đà nhận nhiệm vụ ĐTTNSinh viênĐà giao nhiệm vụ ĐTTN Giang viên hướng danThs. .Nguyễn Thị Thủy Hồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XUẤT NH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XUẤT NH