KHO THƯ VIỆN 🔎

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGGIAO DỊCH DÂN sự VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO THEO BÔ LUẬT DÂN Sự 2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP D

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015DẠI HỌC HỆ CHÍNH QUYNGÀNH:LUẬTSinh viên : Vù Dăng HùngGiàng viên htrứng dẫn: Ths. Lê Thu TrangHẢI PHÒNG - 2022BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢ

N LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỂ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Vũ Dăng HùngMã SV: 1712905003Lớp : PLH2101Ngành : LuậtTên dê tài: Giao dịch dân sự vô Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

hiệu do già tạo theo Bộ luật dân sự 2015.MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN....................................................................LÒI NÓI ĐÁU............

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

.......................................................1Chương 1 :KHÁ1 QUÁT ('HUNG VỀ GIAO DỊCH DÂN sự VÔ HIỆU DO GIÂTẠO..............................

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGGIAO DỊCH DÂN sự VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO THEO BÔ LUẬT DÂN Sự 2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP D

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015ếm cua giao dịch dàn sự.............................71.1.1.1. Khái niệm............................................................71.1.1.2. Đặc diêm.

............................................................81.1.2.Khái niệm và đặc diêm cùa giao dịch dàn sự vô hiệu....................121.2.Khái ni Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

ệm giao dịch dân sự vô hiệu do giã tạo...........................141.2.1.Khái niệm giâ lạo......................................................141.2.

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

2.Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu do gia tạo..........................141.2.3.Dặc diêm của giao dịch dần sự vô hiệu do giã lạo.....................

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGGIAO DỊCH DÂN sự VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO THEO BÔ LUẬT DÂN Sự 2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP D

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015...........19GIAO DỊCH DÂN sự VÔ IIẸƯ DO GIA TẠO..........................................192.1. Các trường họrp giao dịch dân sự vò hiệu do già lạo..

....................192.1.1.Giao dịch dược xác lập nhằm che giấu một giao dịch khác................192.1.2.(ìiao dịch dân sự được xác lập với mục đích Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo bộ luật dân sự 2015

Iron tránh nghía vụ vói người thứ ba 24

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGGIAO DỊCH DÂN sự VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO THEO BÔ LUẬT DÂN Sự 2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP D

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGGIAO DỊCH DÂN sự VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO THEO BÔ LUẬT DÂN Sự 2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP D