KHO THƯ VIỆN 🔎

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòng

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòng

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TV CP CANG HÁI PHÒNGKHÓA LUẠN TÓT

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòng NGHIẸP DẠI HỌC HẸ c HÍNH QUY NGÀNH: QUÀN I RỊ DOANH NGHIỆPSinh viên : Dăng Thị Minh Trang Giàng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Hoàng DanHÃI PHÔNG-20

21BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẤN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Dạng Thị Minh TrangLóp :Q 12001NNgành : Quàn Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòng

trị doanh nghiệpMà SV: 1612402001rên đề tài: Biện pháp nâng cao hiệu quá sứ dụng vốn tại công ty ('ổphẩn Cang Hãi PhòngNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI1.Nội dung và c

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòng

ác yêu câu cân giài quyêt trong nhiệm vụ dê tài tôt nghiệp2.Các sô liệu cíìn thict dê thict kê. tính toán.3.Địa điềm thực tập tốt nghiệp:CÁN Bộ m ÓNG

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TV CP CANG HÁI PHÒNGKHÓA LUẠN TÓT

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòngai PhòngNội dung hướng dần: Biện pháp nâng cao hiệu quá sừ dụng vòn tại còng tỵ Cô phân Cang Hai PhòngDề lài lốl nghiệp được giao ngày 12 iháng 04 nám

2021Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 03 tháng 07 nãni 2021Dà nhận nhiệm vụ DTTNSinh viênDà giao nhiệm vụ DTTN (Hàng viên hướng danDạng Thị Min Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng hải phòng

h TrangThị Hoàng ĐanHái Phòng, ngày.tháng...năm....202ỉXÁC NHẤN cì A KHOA

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TV CP CANG HÁI PHÒNGKHÓA LUẠN TÓT

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TV CP CANG HÁI PHÒNGKHÓA LUẠN TÓT