KHO THƯ VIỆN 🔎

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         44 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: LÊ THỊ THANH VYCHI YÊN ĐÉ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN MÓI

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grabI QUAN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỌ TIẾP THỊ TRƯYÈN THÔNG XÃ HÔI VÀ HIỆU SUÁT MUA LẠI CŨA KHÁCH HÀNG THÔNG QUA NÈN TẢNG GIAO ĐÒ ĂN CÔNG NGHỆ GRAB.Thành phố Hồ Chí

Minh, tháng 12 nâiìì 2022Bão cáo thực tậpGVHD: ThS. Vò Hồ Hoàng PhúcLỜI CẢM ƠNĐè thực hiện và hoàn thành đê tài nghiền cứu khoa học này. nhóm chúng e Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

m đầ nhận được sư giúp đờ và chi bao tận tinh từ thầy, cô giáng viên trường Đại học Mỡ Thành phố Hồ Chí Minh cùng như sự hồ trợ nhiệt tinh đến từ Còng

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

ty TNHH Grab Việt Nam. Đề tài cùng được hoàn thành dựa trên sự tham khảo. học tập từ các kết quá nghiên cứu liên quan cùa nhiêu tác gia ớ các trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: LÊ THỊ THANH VYCHI YÊN ĐÉ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN MÓI

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grabtrong suốt quá trình nghiên cứu và hoãn thành đê tài nghiên cứu này.Chúng em xin bảy tỏ sự biêt ơn đên Thây/Cô giảng viên và Ban giám hiệu nhà trường

dà tận tình truyền đạt nhừng kiến thức quý báu cùng như tạo diều kiện cho chúng em học tập, thực hiên và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học.Cuối cù Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

ng, nhóm xin cam ơn Còng ty TNHH Grab Việt Nam đà nhiệt tình hồ trợ và cung cấp nhùng thông tin quý báu đê nhỏm có thê hoàn thành đê tài.Mặc dù đà có

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu, do nãng lực còn hạn chế nên đề tài nghiên cứu khoa học được nhỏm thực hiện không thê tránh khói nhưng thiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: LÊ THỊ THANH VYCHI YÊN ĐÉ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN MÓI

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grabghiên cứu hơn nữa.Một lần nừa chúng em xin trân trọng câm ơn!TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022.SVTH: Lê Thi Thanh VyIIBáo cáo thực tậpGVHD: ThS. Vò H

ồ Hoàng PhúcMỤC LỤCTRANG PHỤ Bi A.........................................................1LỜI CẢM ƠN................................................. Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

...........IIMỤC LỤC..............................................................IllPHÂN 1...........................................................

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

......1GIỚI THIỆU.............................................................11.1.LÝ DO CHỌN DỀ TÀI.................................................1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: LÊ THỊ THANH VYCHI YÊN ĐÉ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN MÓI

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grabuồn dử liệu và cách thu thập dừ liệu......................51.3.2.Phương pháp nghiên cứu......................................51.3.3.Phương pháp phân t

ích dử liệu...............................61.4.ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIẾN CƯU...................................61.4.1.Đồi tượng nghiên cữu.......... Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

..............................61.4.2.Phạm vi nghiên cứu..........................................61.5.CÁC CÂU HÕI NGHIÊN cứu..........................

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab

..................71.6.DÓNG GÓP CÙA NGHIÊN CƯU...........................................71.7.BÓ CỤC ĐẺ TÀI...........................................

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: LÊ THỊ THANH VYCHI YÊN ĐÉ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN MÓI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: LÊ THỊ THANH VYCHI YÊN ĐÉ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN MÓI