KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         236 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

DẠI HỌC IIUẺ TRUÔNG DẠI HỌC Y DƯỢCNGUYÊN MẠNH HOANNGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT số YÊU TÔ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ TRIỆU CHỮNG TRẦM CẢM SAU SINH■

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm■LUẬN ÁN TIẾN Sĩ Y HỌCHUÉ, 2020ĐẠI HỌC HUÉ TRƯỜNG DẠI nọc Y DượcNGUYÊN MẠNH HOANNGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT sô YÊU TÔ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ

TRIỆU CHỨNG TRẦM CẢM SAU SINHNgành: SẤN PHỤ KHOA Mã số: 9 72 01 05Người hướng dân khoa học GS. TS. CAO NGỌC THÀNH GS. TS. TRẤN I IIỊ LỌÌIIUÉ, 2020@n( (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

lái gun nỉiờng năm tỉiáng ỈIỌClộp. tàm việc và ngỉùên cứu tụi (>iường (.bại ỉiạc CỈJ ^bưực 9Cuê: tâi xỉu c/tíÌH tỉtànỉi gái ỉừi cảm (íu sâu sdc đêu:cỉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

ịan <(jiám dốc (.bại c)íoc ^)(uốc9ìan r(\ìâm /liệu. í./ỉiòng (./ỳio lạo Sau (./)nì ỈIỌC 7,uàfng (.ỉ)ạì ỉiọcbỉ Ị SÍàíơc Wtte.(fâau c£Ịiám dác ‘Mệíỉ/i v

DẠI HỌC IIUẺ TRUÔNG DẠI HỌC Y DƯỢCNGUYÊN MẠNH HOANNGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT số YÊU TÔ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ TRIỆU CHỮNG TRẦM CẢM SAU SINH■

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ NhiễmtfS. c$s. 'lìỉiuỉt (ứim. cùng guiị tỉtầiỊ cô giáo <"ỉịộ môn tp/iụ Sán y.iưàng (,họi ỈIỌC f'ÌJ Ỹ/)ươc Wiíế (ìà ỉuôn lạo mọi diều iùệu. úng /lộ ỉid hạ l

ôi hoiig gun hì nỉ) ỈIỌC tập \ừì ỉòm lùệc.'JjilC Ĩĩiệt. em xiu c/iân tỉừuiỉi (ừig tà ỈÙIIỌ /ùết ưu sâu sắc ụù ỉĩútỉi twtUf đêu lỉiằtịCỈỈS. 'Coo r' ìlí (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

)ọc btmnii. cồ cỐỈS.ljS.7;ĩầu 'ìỹỉụ (^í'_ại dùtận tùiỉi dạiỊ dồ. diu dàt (jiúp dữ em twu(Ị uỉùiuy tỉúuiq nqìuỊ /lạc tậfĩ WI uqỉiièu cứu đê ỉicừui tỉừu

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

iỉi (uậu án Iiàif.'ĩyồi xiu cám an lập lỉiê cóc ỉuíc sỉ từỉ nỉiân niên cún <:)\ỉion ^ỉiụ .Sún c?'àệnỉiviện ĩ>u('ưn(ị cJjạì ỈIW cĩ f ^btạíc SKuế.Sử (ìf

DẠI HỌC IIUẺ TRUÔNG DẠI HỌC Y DƯỢCNGUYÊN MẠNH HOANNGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT số YÊU TÔ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ TRIỆU CHỮNG TRẦM CẢM SAU SINH■

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ NhiễmỌC tập. ỉàm việc và nạ/ùên cứu.e(xm xiu được tùuf tù ỈÙIIÍ{ tũết ưu ‘CỈKI dìlẹ. nỉiữnq đấng sitiHt/iawi^aiiuui dưàng con nên ngươi, ỉò nguồn dộng ỉ ực

lừì cỉiẴ dựa Unỉi l/iầu ỉ ớn niì^ỉ^iin con.'CẨiương gêu gừi dèn em v 'a các can dã iuân ừ (ù’n (Util Ịioit^^iup lỉiàng ỈỈỈIÓ ỉỉỉinn nỉiấl cùng nỉiư ỉ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

ĩỉù nnỉi ỉiọnỉi pỉuíc.cyỉin cảm tín an/i cỉiị em. ỗan iè. pqưài tiiân đã dâng viên, giúp dữtUMig guá hin/i ỉtọc tâp và ỉtaàn tỉiànỉi ỉưcy,ũi hi ân với

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễm

nỉiừng lìnỉi cám sâu sdc nỉưĩrMma-~ttnafiq năm^(uế.LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu kết quà trong

DẠI HỌC IIUẺ TRUÔNG DẠI HỌC Y DƯỢCNGUYÊN MẠNH HOANNGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT số YÊU TÔ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ TRIỆU CHỮNG TRẦM CẢM SAU SINH■

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Phụ Nữ Nhiễmtrách nỉiiộm.l ác già luận ánNguyền Mạnh Hoan

DẠI HỌC IIUẺ TRUÔNG DẠI HỌC Y DƯỢCNGUYÊN MẠNH HOANNGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT số YÊU TÔ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ TRIỆU CHỮNG TRẦM CẢM SAU SINH■