KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMvũ TIÉN CHUNG1970NGHIÊN CỨU DIẺN BIẾN CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG PHÓ ĐÁY ĐOẠN CHẢY QƯA HƯYỆN LẶP THẠCH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh PhúcH, TỈNH VĨNH PHÚCLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGTHÁI NGUYÊN - 2017iLỜI CAM ĐOAN-Tôi xin cam đoan rang, sô liệu và kêt quà nghiên cửu trong luận v

ân là trung thực và chưa được sử dụng đế bảo vệ một học vị nào.-Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận vàn đã dược câm on và cá (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

c thông tin trích dẫn trong luận văn đêu đưọc chi rõ nguồn gôc.Thái NịỊtiyêiì, ngày iháng năm 20Ị 7Tác gia luận vánVũ Tiến ChungiiLỜI CẢM ƠNĐê hoàn th

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

ành luận vân này ngoài sự nỗ lực cùa ban thân tói đã nhận được sự giúp dở nhiệt tình của cơ quan, các thày cô. bạn bè đông nghiệp và gia đình.Trước ti

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMvũ TIÉN CHUNG1970NGHIÊN CỨU DIẺN BIẾN CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG PHÓ ĐÁY ĐOẠN CHẢY QƯA HƯYỆN LẶP THẠCH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc và hoàn thành luận vàn.Tôi xin chân thành câm ơn các thây cô giáo Khoa Môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trưởng huyện Lập Thạch; Trung tâm Quan trắ

c và Bào vệ mòi trường tình Vĩnh Phúc đà giúp dở tôi trong quá trình học tâp và thực hiện đề tài.Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cà các đồng nghiệp, (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

bạn bè và người thân dã luôn động Viên và tạo diêu kiện thuận lợi cho tôi hoàn thanh luận văn này.Thái Nguyên, ngày tháng năm 20ỉ 7Tác gỉa luận vânVù

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tiến ChungiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................................................!LỜI CÂM ƠN..............................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMvũ TIÉN CHUNG1970NGHIÊN CỨU DIẺN BIẾN CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG PHÓ ĐÁY ĐOẠN CHẢY QƯA HƯYỆN LẶP THẠCH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc............viDANH MỤC CÁC BẢNG.....................................................viiDANH MỤC CÁC HÌNH..............................................

......viiiMỞ ĐÀU..................................................................I1.Tính cấp thiết của đề lài........................................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

..I2.Mục liêu nghiên cứu................................................22.1.Mục tiêu chung...................................................22.2.Mục

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Phó Đáy Đoạn Chảy Qua Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

tiêu cụ thê..................................................3

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMvũ TIÉN CHUNG1970NGHIÊN CỨU DIẺN BIẾN CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG PHÓ ĐÁY ĐOẠN CHẢY QƯA HƯYỆN LẶP THẠCH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMvũ TIÉN CHUNG1970NGHIÊN CỨU DIẺN BIẾN CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG PHÓ ĐÁY ĐOẠN CHẢY QƯA HƯYỆN LẶP THẠCH