KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         166 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

DẠI HỌC HI TÉ TRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcNGUYỄN VĂN CẤUNGHIÊN CỨU ĐIỂU TRỊ UNG THU vú GIAI ĐOẠN DI CĂN BẰNG HÓA TRỊ PHÔI HỢP ANTHRACYCLINE VÀ TAXANELUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane TIẾN Sĩ V HỌCHUẺ - 2020DẠI HỌC HUÉ TRƯỜNG DẠI HỌC Y DƯỢCNGUYỄN VÃN CẤUNGHIÊN CỮU ĐIỂU TRỊ UNG THƯ vú GIAI ĐOẠN DI CĂN BẰNG HÓA TRỊ PHÔI HỢP ANTHRACYC

LINE VÀ TAXANELUẬN ÁN TIỀN Sĩ Y HỌCNgành: SÁN PHỤ KHOA Mà số: 9 72 01 05Người hướng dẫn khoa học:GS.TS. CAO NGỌC THÀNHHUÉ - 2020hình họng, nhân dip ho (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

àn thành ỉnộn án nến sỉ q học. lỗi xin sắc dến:trim dốc (Jjại học 9Gtê uà ‘ Man dào tạo Sail dại học. cJjai hoe 9Giế.iám hiệu và ỸPhòng dào tạo Sau đa

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

i học '(nường (Jjại học cỉ/ tyỳược dCuế.w/rỸỉìảng liu cMộ phận. c'Man giám dốc cMệnh uiện giường r:ỉjọì học 9 Ị ỸĩìượcWuế: cMộ môn tyhụ sán lj>tưừng (

DẠI HỌC HI TÉ TRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcNGUYỄN VĂN CẤUNGHIÊN CỨU ĐIỂU TRỊ UNG THU vú GIAI ĐOẠN DI CĂN BẰNG HÓA TRỊ PHÔI HỢP ANTHRACYCLINE VÀ TAXANELUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxanec đèn eốjS.7ọS ‘Cao ìtqọc (>hànhngugén 9tfiệu ỉỵucàng giường chọi hoe 9) Cbược. ^}hué. (./)ọì hoc ^dGiế. nguiỊén^Cqóm dốc cMệnh ưiền trừng (. f)ọi hoe

9. Ị Ỹỉxrực (}Gíê. ngưài %hầq dò hê/ ỉòngdạg dồ và hướng dẫn tôi hong suôt (fuá tùuh học tập uìt nghiên cứu dề tài nìtg ; dêti '(ỉUtưng ((f'(uunq Í14 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

’/í/ỉ nquifcu <(‘>hù nhiệm (Mộ môn rZ’/i/ySán.người dà mang tại lị lưáng nghiên cứu ưà dâ lậuhoàn thànhlình giúp dà lôi nghiên cứu nòif .T><5Z XÙI hàạ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

ló tòng hiêì ơn dến ‘Hỉẹ. ì ơ Ità các ^Con cùng lất cá người thân hung gia dinh, hạn hè. các dồng nghiệp thâu hữu dã iuôu giúp dữ. dộng ụiêtt và tạo

DẠI HỌC HI TÉ TRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcNGUYỄN VĂN CẤUNGHIÊN CỨU ĐIỂU TRỊ UNG THU vú GIAI ĐOẠN DI CĂN BẰNG HÓA TRỊ PHÔI HỢP ANTHRACYCLINE VÀ TAXANELUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxanetôi. Các sổ liệu có nguồn gốc rõ ràng và (rung thực do chính lôi (hu (hập và ghi chcp trong quá trình nghiên cứu. Kết qua trình bày trong luận án là t

rung thực, khách quan và chưa từng dược còng bố trước dây.Tác gỉà luận ánNguyen Văn cầu (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Ung Thư Vú Giai Đoạn Di Căn Bằng Hóa Trị Phối Hợp Anthracycline Và Taxane

DẠI HỌC HI TÉ TRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcNGUYỄN VĂN CẤUNGHIÊN CỨU ĐIỂU TRỊ UNG THU vú GIAI ĐOẠN DI CĂN BẰNG HÓA TRỊ PHÔI HỢP ANTHRACYCLINE VÀ TAXANELUẬN ÁN