KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         183 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI học: Y hà nộiNGUYỄN THỊ NGANGHIÊN cúu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠI ĐỘNGVÀ KẾ1 QUƠĐlỀU TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP BAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)NG THANG D1ỢM SIÊU ÂM DOPPLER NANG LlỤNG 7 KHỚP (GF.RMANUS7 SCORE)LUẬN ÁN TIÊN Sỉ Y HỌCHÀ NỘI - 2020Bộ GIÁO dục: và đào tạobộ y téTRƯỜNG DẠI HỌC Y ĨĨÀ

NỌINGUYỀN THỊ NGANGĨĨTÊN cút J DÁNTĨ GTÁ MÚC ĐỘ IĨOẠT DỘNG VÀ KẾT QUƯDTỀU TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG TĩĩẤP BĂNG THANG DTỌM SIÊU ÂM DOPPĨ.ER NÀNG Ĩ.UỌNG7 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

KHỚP (GERMAN US7 SCORE)Chuyên ngành : Nội Xưoiìg KhớpMà sổ : 62720142LUẬN ÁN TIỀN Sỉ Y HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌCPGS.TS. Nguyen Vinh NgọcĨĨÀ NOT - 2

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

020LỜI C ẢM ƠNTrước tiên, cho phép tỏi được bày lõ lòng biêt ưn sâu sác tới PGS.TS. Nguyen Vinh Ngọc người thầy dà tận tinh hướng dần, dà cho tôi nhiề

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI học: Y hà nộiNGUYỄN THỊ NGANGHIÊN cúu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠI ĐỘNGVÀ KẾ1 QUƠĐlỀU TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP BAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)nghiên cứu sinh đến nay. đà cho tôi các kiến thức quý báu đế hoàn thành luận án.Tôi xin chân thành cảm ơn các Thây Cô trong Ban giám hiệu, các Thầy Cồ

Bộ môn Nội lòng hợp và Phòng đào lạo sau đại học Trường đại học ¥ Hà Nội dă tạo mọi diều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập tại (rườ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

ng.rỏi xin bày tó lòng biết ơn tới tập thê nhân viên Khoa Cơ xương khớp-Bệnli viện Bạch Mai đà giúp đờ và lạo điêu kiện cho lòi Irong SUÔI quá trinh h

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

ọc lập và nghiên cứu.rỏi xin chân thảnh cám ơn các bệnh nhân lả doi tượng cùng như lả động lực giúp lòi (hực hiện nghiên cứu này.Cuối củng, tôi xin dà

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI học: Y hà nộiNGUYỄN THỊ NGANGHIÊN cúu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠI ĐỘNGVÀ KẾ1 QUƠĐlỀU TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP BAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)n thành luận án.Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020Nguyền Thị NgaLỜĨ CAM DOANTòi là Nguyễn Thị Nga. nghiên cứu sinh khóa 33. Tnrờng Dại học Y Hà Nội. chu

yên ngành Nội Cơ Xương Khớp, xin cam đoan:1.Dày là luận án do ban thân tỏi trực tièp thực hiện dưới sự hướng dan của Thay: PGS.TS. Nguyen Vinh Ngọc.2. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

Công (rinh này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đà dược công bố tại Việt Nam.3.Các sô liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn ch

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp Bằng Thang Điểm Siêu Âm Doppler Năng Lượng 7 Khớp (German Us7 Score)

ính xác. trung thực và khách quan, dà dược xác nhận vả chap thuận cúa cơ sờ nơi nghiên cứu.'l ôi xin hoãn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật VC nhữ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI học: Y hà nộiNGUYỄN THỊ NGANGHIÊN cúu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠI ĐỘNGVÀ KẾ1 QUƠĐlỀU TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP BAN

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI học: Y hà nộiNGUYỄN THỊ NGANGHIÊN cúu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠI ĐỘNGVÀ KẾ1 QUƠĐlỀU TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP BAN