KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         52 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠT ĨĨỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINĨI KHOA CỐNG NGHỆ ĨĨÓA HỌC VÀ THỰC PHẨMChuyên ngành : Bào quản chẽbiẽn nông sàn thực phâì

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâuìnBÁO CÁO MÔN: PHÁT TRIẼN SẢN PHÃMĐỀ TÀI BÁO CÁOMẬN SẤY DẺO HƯƠNG DÂUGiáo viên hướng dần:ThS: Nguyên Thị Thanh TháoMã sõ:CS-SV20-CNTP-02Thành phõ ĩ Tô

Chí Minh - Tháng 10 năm 2022SINH VIÊN THỰC HIỆN - NHÓM 4STTTÊNMSSV1Nguyên Thị Kim Hằng201253942Ngô Quốc Vương201258103Lê Thị Kiều Diềm201253544Phan T Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

hùy Linh201254885Nguyên Thị Ngọc Lợi201254976Nguyên Ngọc Bích Diêm201253557Trân Vĩ Quang201256438Huỳnh Thị Thanh Ngân201255429Nguyền Thị Lụa2012549810

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

Trần Thị Ngọc Mai2012551311Trân Phạm Thào Uyên20125795iiLỜI CÁM ƠNLời đâu tiên chúng em xin gửi lời câm ơn đến quý thây cô khoa Công nghệ hóa học và t

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠT ĨĨỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINĨI KHOA CỐNG NGHỆ ĨĨÓA HỌC VÀ THỰC PHẨMChuyên ngành : Bào quản chẽbiẽn nông sàn thực phâì

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâutạo mọi điều kiện dế chúng em có thế trao dồi kỳ năng mềm cũng như khá năng làm việc nhóm.Chúng em cùng gửi lời càm ơn dẽn ThS. Nguyên Thị Thanh Thảo

- giáng viên đà phụ trách, hô trợ, chì dân và truyền đạt kinh nghiệm chúng em trong môn học này.Vì kiến thức bàn thân còn hạn chẽ, trong quá trình trì Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

nh bày, hoàn thiện bài báo cáo này chúng em không tránh khói nhùng sai sót, kính mong nhận được nhừng ý kiên đóng góp tù’ cô và các bạn.Nhóm 4 xin châ

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

n thành câm ơn.1TÓM TẢTTrái cây sấy dẽo những năm gần dây dà trớ ihành mội loại thức an phố biến dược han hêt người riêu dùng ờ nhiêu lứa tuõi yêu thí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠT ĨĨỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINĨI KHOA CỐNG NGHỆ ĨĨÓA HỌC VÀ THỰC PHẨMChuyên ngành : Bào quản chẽbiẽn nông sàn thực phâì

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâun nước trong trái cây, loại bó một số lạp chất. Sau khi sấy dạt đên độ ẩm nhất định sè được lãy ra và làm mát. Sân phẩm sè có độ thơm, niềm đặc tiling

, mang dẽn cho người liêu dùng một sán phấm trãi cây sấy déo có nhiêu chúng loại: trái cây sấy déo có dường, trái cây sấy déo không dường,... Đáy là l Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

oại thực phãm có nhiêu ưu điếm mà trái cây rươi không có được như: có thế dùng ngay, không cần chê biên cầu kỳ, có thế báo quán và sử dụng lâu dài,...

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

Hiệu quá dinh dường cao nhờ quy trình xử lý nghiêm ngặt cúa các công ly sán xuất uy tin, chãi lưựng.ãm tiện dụng hơn, dé sù’ dụng hơn.Là loại thực ph

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠT ĨĨỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINĨI KHOA CỐNG NGHỆ ĨĨÓA HỌC VÀ THỰC PHẨMChuyên ngành : Bào quản chẽbiẽn nông sàn thực phâì

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâug oxy hóa, nâng lầm hương vị Trái cây sấy dẻo thật ra là làm mất di một phần dộ ãm của trái cây tươi, trong thuật ngũ’ chuyên ngành người ta gọi dó là

công nghệ sấy gia nhiệt. Khi đưa sản phẩm vào lò sẩy, nhiệt độ được duy trì ở mức 50-70 độ c, khoảng như nhiệt dộ phơi dưới ánh mặt trời. Sau dó, xưở Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

ng sần xuất bắt dầu làm mái lại trái cây dà cho sãy. Đa sô ờ Việt Nam, trái cây sãy thường sử dụng phương pháp sẩy dẻo sừ dụng dâu chiên đê hút hơi âm

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

trong trái cây ra, vì vậy trên bao bì thường có hàm lượng dâu nhất dịnh. Sán phãm sứ dụng dầu chiên thường có hiện tưựng thâm dầu trong một thời gian

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠT ĨĨỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINĨI KHOA CỐNG NGHỆ ĨĨÓA HỌC VÀ THỰC PHẨMChuyên ngành : Bào quản chẽbiẽn nông sàn thực phâì

Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu cứng chứ không giòn xốp nhu* phương pháp sấy ihãng hoa hút chân không cúa các xương sán xuãt tại Thái ĩ.an.Trái ( ày khô có chứa lượng chất dinh dườn

g gióng như trãi cây tươi, nhưng đươc cô đọng irong thẽ tích nhó hơn. Tính theo trọng lượng, trái cây sấy déo có chửa tơi 3,5 lân chất xơ, vitamin và Báo cáo môn phát triển sản phẩm đề tài báo cáo mận sấy dẻo hương dâu

khoáng chất so vơi trái cây tươi. Nhất Id chat xơ, trong đo phai kẽ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠT ĨĨỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINĨI KHOA CỐNG NGHỆ ĨĨÓA HỌC VÀ THỰC PHẨMChuyên ngành : Bào quản chẽbiẽn nông sàn thực phâì

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠT ĨĨỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINĨI KHOA CỐNG NGHỆ ĨĨÓA HỌC VÀ THỰC PHẨMChuyên ngành : Bào quản chẽbiẽn nông sàn thực phâì