KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         52 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA KẼ TOÁN□□------------□□UEHUNIVERSITYBÁO CÁO Dự ÁNBộ MÔN: KHOA HỌC DỪ LIỆUĐỀ TÀI:Giàng

Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covidg viên:Mà lớp học phần:Sinh viên (hực hiện: Hô Gia Kim HiênVõ Minh ThưHuỳnh Thu Thúy Nguyên Thị Thanh Thào Phan Thanh DuyTP.HCM, ngày 22 tháng 12 nârn

2022□□□MỤC LỤCMỤC LỤC............................................................................ 2DANH MỤC Từ VIẼTTÂT............................... Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

................................. 3DANH MỤC HÌNH ẢNH.................................................................. 3DANH MỤC BÀNG.................

Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

..................................................... 4DANH MỤC BIỄU ĐỎ................................................................... 5LỜI CẢM ƠN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA KẼ TOÁN□□------------□□UEHUNIVERSITYBÁO CÁO Dự ÁNBộ MÔN: KHOA HỌC DỪ LIỆUĐỀ TÀI:Giàng

Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid........ 5CHƯƠNG 1. TỒNG QUAN ĐỀ TÀI (15% thời lượng)........................................ 51.1.Lý do chọn đê tải..................................

...................... 51.2.Mục tiêu đè tài.......................................................... 61.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu cùa đè tài. Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

.................................. 61.4.Công cụ sử dụng.......................................................... 61.5.Ý nghĩa nghiên cứu.............

Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

.......................................... 61.6.Cãu trúc đè tài.......................................................... 7CHƯƠNG 2. Cơ SỜ LÝ THƯYẼT (

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA KẼ TOÁN□□------------□□UEHUNIVERSITYBÁO CÁO Dự ÁNBộ MÔN: KHOA HỌC DỪ LIỆUĐỀ TÀI:Giàng

Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covidùa Khoa học dù’ liệu trong kinh doanh quàn lý...................112.3.Quy trình thực hiện dự án Khoa học dừ liệu...............................132.4.L

ý thuyẽt và các phương pháp trong phân tích dử liệu (dê cập dẽn lý thuyết, cơ sởtoán học.... cùa các mô hình nhóm áp dụng)............................ Báo cáo dự án đề tài khả năng mắc bệnh covid

...........13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA KẼ TOÁN□□------------□□UEHUNIVERSITYBÁO CÁO Dự ÁNBộ MÔN: KHOA HỌC DỪ LIỆUĐỀ TÀI:Giàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA KẼ TOÁN□□------------□□UEHUNIVERSITYBÁO CÁO Dự ÁNBộ MÔN: KHOA HỌC DỪ LIỆUĐỀ TÀI:Giàng