KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         43 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 











Nội dung chi tiết: Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh

Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh

BỘ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGQUÁN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐIĐÈ TÀI:PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIẼM CẴU TRÚC - CHIỄN Lược KÊNH PHÂN PHÕI CỦA CÓNG TY cố P

Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênhPHÀN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIÀI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNHNhóm thực hiện.Bài làm tông cộng gôm 31 trangThành phô Hồ Chí Minh - 2021.4.ĐỔI TƯỢNG

NGHIÊN cứuĐặc điẽni cấu trúc kênh phân phối và chiên lưực kênh phân phôi cùa công ty cô phân tập đoàn Thiên Long.5.BÕ CỤC ĐỀ TÀIĐê tài chia làm 3 chư Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh

oìig:Chương 1: Tống quan về công ty cõ phần Tập đoàn Thiên Long.Chương 2: Phân tích đặc điếm cấu trúc kênh phân phôi và chiến lược kênh của công ty cô

Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh

phân tập đoàn Thiên Long.Chương 3: Nhận xét và đê xuất các giãi pháp đóng góp.MỤC LỤCCHƯƠNG 1:TÓNG QUAN VỀ CÒNG TYCÓ PHÀN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG11.1GIỚI

BỘ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGQUÁN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐIĐÈ TÀI:PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIẼM CẴU TRÚC - CHIỄN Lược KÊNH PHÂN PHÕI CỦA CÓNG TY cố P

Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh.1.2.2Quá trình phát triẽn31.1.3Ngành nghê kinh doanh41.1.4Sứ mệnh và giá trị côt lòi41.2KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUÂT KINH DOANH HIỆN NAY51.2.1Quy mô

hoạt dộng51.2.2Co' câu tô chức61.2.3Kết quã hoạt động kinh doanh năm 2020 cũđ công ty Tập đoàn Thiên Long:6CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIẼM CÂU TRÚC KÊNH Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh

PHÂN PHÕIVÀ CHIẾN LƯỢC KÊNH CỦA CÔNG TY CÕ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG82.1ĐẶC ĐIẾM CẪU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI82.1.1Kênh truyền thống92.1.2Kênh hiện dại112.1

Đề tài phân tích đặc điểm cấu trúc chiến lược kênh phân phối của công ty cổ phần tập đoàn thiên long và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh

.2.1Hệ thống siêu thị, nhà sách, cửa hàng tiện lọ'i112.1.2.2Các tõ chức trường học và doanh nghiệp11

BỘ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGQUÁN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐIĐÈ TÀI:PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIẼM CẴU TRÚC - CHIỄN Lược KÊNH PHÂN PHÕI CỦA CÓNG TY cố P

BỘ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGQUÁN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐIĐÈ TÀI:PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIẼM CẴU TRÚC - CHIỄN Lược KÊNH PHÂN PHÕI CỦA CÓNG TY cố P

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook