KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         193 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHÀ THỊ MINH DỬCDI CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐÒNG ASEANLUẬN ÁN T

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng AseanTIẾN Sĩ KINH TẾHÀ NỘI-2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ IIỌI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA nọc XẢ IIỌIIIÀ THỊ MINH DứcDI CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG CỦA VIỆT NAM T

RONG CỘNG ĐÒNG ASEANXgà/ỉh : Quân lý kinh lể.Măsổ : 9340410LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DÀN KiỉOA HỌC:1.PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng2.PGS.TS. Nguy (Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

ền Bá NgọcHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan đây là còng trình nghiên cừu của riêng lòi. các sổ liệu nêu trong Luận ớn lá trung thực. Những kết

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

luận khoa học cùa Luận án chưa từng dược công bổ trong bất kỳ công trinh nào khác.Ilà Thị Minh ĐứcLỜI CẢM ƠNVới tinh cảm chân (hành vã lòng biêt ơn sâ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHÀ THỊ MINH DỬCDI CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐÒNG ASEANLUẬN ÁN T

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Aseanc cơ bán. sâu sắc và đà giúp đờ tôi trong quá trinh học tập nghiên cửu.Đặc biệt lòi xin bây tỏ lòng biết ơn sâu sác đến PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng vả

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc - nhừng người thầy hướng dẫn khoa học dà lận tâm giúp đờ và chi dần cho tôi nhừng kiến thức cũng như phương pháp luận trong suố (Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

t thời gian hướng dần nghiên cửu. hoàn thành Luận án.Tôi xin chân thành cảm ơn các Bộ. Ban. Ngành vã tồ chức, dơn vị có liên quan dà cung cấp tâi liệu

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

, các bạn dồng nghiệp, gia dinh, bạn bè và nhùng người thân đà dộng viên, giúp dỡ. lạo điều kiện thuận lợi và hở trợ hết lòng cho tôi trong quá trinh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHÀ THỊ MINH DỬCDI CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐÒNG ASEANLUẬN ÁN T

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean....................................................1Chương 1: TỒNG QUAN NGHIÊN cứu LIÊN QUAN ĐÉN ĐÈ TÀI........................9I. I Tồng quan các ng

hiên cứu ngoài nước...................................91.1.1.Các nghiên cứu lý thuyết........................................91.1.2Các nghiên cứu về d (Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

i chuyền lao động quốc tế và di chuyển lao động trong khu vực.........................................................101.2.Những nghiên cứu của các t

(Luận Án Tiến Sĩ) Di Chuyển Lao Động Có Kỹ Năng Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Asean

ác giả trong nước..........................141.2.1.về di chuyền lao động quốc tế nói chung và di chuyên lao động trongASEAN...........................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHÀ THỊ MINH DỬCDI CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐÒNG ASEANLUẬN ÁN T

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHÀ THỊ MINH DỬCDI CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐÒNG ASEANLUẬN ÁN T