KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         139 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITR ỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC TỊ NHIÊNHà Thị Bích NgọcĐIỂU TR A, NGHIÊN CỨII MỘT số Tin. re VẬT VIỆT NAM CÓ TÁC DỤNG Ilồ TRỢ DlỂlT II

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2IÒA L ỢNG D ỜNG TRONG MÁU DỂ ÚNG DỤNG CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO D ÒNG TYPE 2LUẬN ÁN TIẾN Sỉ SINH IIỌCHà Nội - 2012DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITR ÒNG ĐẠI HỌC K

HOA HỌC Tự NHIÊNHà Thị Bích NgọcĐIỂU TRA, NGHIÊN cứu MỘT số THỤC VẬTVIỆT NAM CÓ TÁC DỤNG nồ TRỢ ĐIỀU IIÒA L ỌNG D ỜNG TRONG MÁU ĐỂ úng dụng choBỆNH NH (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

ÂN DÁI THÁO D ỜNG TYPE 2Chuyên ngành : Hóa sinh họcMả sô : 62 42 30 15LUẬN ÁN TIẾN SI SINH HỌCNg- òi h- óng đản khoa học:1.PGS.TS. Nguyền Vãn Mùi2.TS.

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

Phạm Thị nóng MinhHà Nội - 2012LỜI CAM ĐOANrôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu của riêng tòi.Các sô lien, kcl quà nêu trong luận án là trun

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITR ỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC TỊ NHIÊNHà Thị Bích NgọcĐIỂU TR A, NGHIÊN CỨII MỘT số Tin. re VẬT VIỆT NAM CÓ TÁC DỤNG Ilồ TRỢ DlỂlT II

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2n được gùi lời biết ơn (rân trọng nhai tới người Thầy cùa tôi, PGS.TS.Nguyẽn Văn Mùi, người đà lận linh hướng dan, giúp đờ và ủng hộ tôi trong suốt th

ời gian qua. Kinh chúc sức khỏe Thầy?Cùng với lòng biết ơu chăn thành. tời xin gưi lời cam ơn sâu sác lới TS.Phạm Thị Hóng Minh, người đà tận tinh hưở (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

ng dẩn. giúp dờ. người dà dành cho tôi những diêu kiện thuận lợi nhất dề hoãn thành luận án.TÔI xin câm ơn Lập thể các cân bộ Phòng Hoạt chat sinh học

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

và Phòng cầu trúc phân từ - Viện Hóa học đá giúp dờ tôi về chuyên môn nghiên cứu.Nhân dãy cho tôi gửi lời câm ơn sầu sác tới PGS.TS.Nguỵển Xuân Phươn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITR ỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC TỊ NHIÊNHà Thị Bích NgọcĐIỂU TR A, NGHIÊN CỨII MỘT số Tin. re VẬT VIỆT NAM CÓ TÁC DỤNG Ilồ TRỢ DlỂlT II

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2giãơ. các anh chị CUI công lác lại Bỡ U1ỠU sinh lý thực vật vã llớa sinh. Bộ môn Te báo-MỠ phỡi-Lý sinh học. Khua Sinh học. 1 rường Dll KHIN. PGS.IS.B

iìi Phương Ihuặii. GS.1S.Nguyen Quốc Khang. GS.1S.DÒ Ngọc Lien. PGS.TS.Phan Tuấn Nghĩa. PGS.TS.Nguyển Thị Quỵ, PGS.TS.Trần Ninh. TS.Nguyền Quang Huy, (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

ThS.Bùi Thị Vãn Khánh ...dà luôn ủng hộ vã giúp dờ tôi trong snổt thời gian qua.Tôi xin dược gùi lời cám ơn dề rải KT.F.PT.09.03- Phòng thí nghiệm trọ

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

ng diem ĐH KHTN dà tạo diều kiện về vật chất, thiết hị trong thời gian nghiên cứu luận án.Nhân dây tôi cũng xin dược bày rõ lòng biết ơn chân thành nh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITR ỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC TỊ NHIÊNHà Thị Bích NgọcĐIỂU TR A, NGHIÊN CỨII MỘT số Tin. re VẬT VIỆT NAM CÓ TÁC DỤNG Ilồ TRỢ DlỂlT II

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2 nghiên cữu cua minh.Một lời biết ơn chân thành lữ dãy lòng minh. tỡi XUI được căm ơn GS.TS.NGUÌ Trâu llừu Nghị. IS.Trăn T11Ị Mai cũng Ban lành đạơ Tr

ướng Dll Dãn lập Hãi Phỏng, các đỏug nghiệp đà luôn lạơ U1Ợ1 điêu kiện thuận lợi nliãl cá vẽ uiặt vật chãt và Hull thân, luôn ủng hộ và dộng viên tôi (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

trong suốt thời gian qua.rỏi XUI được cam Ơ11 các bạn đà lừng hợc tập vã lãm việc tại Pliỡng Nghiên cữu các hợp chất có hoạt tính sinh học Trung tàm N

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Tra, Nghiên Cứu Một Số Thực Vật Việt Nam Có Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Hoà Lượng Đường Trong Máu Để Ứng Dụng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Type 2

ghiên cứu Khoa hộc Sự song ĐH KHTN dã giúp đỡ và đồng hành cùng tòi trên những bước đường nghiên cứu.ĩ.ời biết ơn cuối cùng tòi xin dược dành cho cha

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITR ỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC TỊ NHIÊNHà Thị Bích NgọcĐIỂU TR A, NGHIÊN CỨII MỘT số Tin. re VẬT VIỆT NAM CÓ TÁC DỤNG Ilồ TRỢ DlỂlT II

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITR ỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC TỊ NHIÊNHà Thị Bích NgọcĐIỂU TR A, NGHIÊN CỨII MỘT số Tin. re VẬT VIỆT NAM CÓ TÁC DỤNG Ilồ TRỢ DlỂlT II