KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         179 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI ..........soÊâoỉ..HOÀNG THỊ THÁNH GIANGDẠY HỌC TÍCH HỌP TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 ỏ truồng trung học co

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở sởLUẬN ÁN TIÉN Sĩ KHOA HỌC GĨÁO DỤCHÀ NỘI - 2020BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI ........... . ■ Oi.HOÀNG THỊ THANH GIANGDẠY HỌC

TÍCH HỌP TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞChuyên ngành: LL & PPDH bộ môn Dịa lí MA sổ: 9.14.01.11LUẬN ÁN TIÉ.N Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướ (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

ng dẫn khoa học: PGS. TS Kiêu Vàn Hoan PGS.TS Lâm Quang DốcHÀ NỘI - 2020iLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan dây lã công trinh nghiên cứu cua riêng tôi. Các kết

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

qua vã số liệu trong luận án lã trung thục và chua tùng công bố trong bất ki công trinh nào khác.l ác già luận ánlỉoàng Thi Thanh GiangiiLỜI CẢM ƠNLuậ

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI ..........soÊâoỉ..HOÀNG THỊ THÁNH GIANGDẠY HỌC TÍCH HỌP TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 ỏ truồng trung học co

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sởbày lò lòng biết ơn sâu sắc nhất đến hai thầy hướng dần. đà luôn tận tinh chi bao. hướng dần. dộng viên tác giã trong suốt quá trinh học tập. nghiên c

ứu và hoãn thành luận ân.Tác giá xin bày lõ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu Trường Dại học Sư phạm Ilã Nội. phòng Sau dại học. Ban chù nhiệm khoa Địa l (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

i. Bộ môn Li luận và phương pháp dạy học Đĩa li cùng các thầy cô giáo, các nhà khoa học luôn tạo mọi diều kiện thuận lợi nhâl. đóng góp ỷ kiến, chi bá

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

o đe lác giá hoàn thành được luận án. Trong quá trinh hoàn thành luận án. lác giã còn nhận được sự giúp đờ. lạo điểu kiện của Ban Giám hiệu, giáo vicn

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI ..........soÊâoỉ..HOÀNG THỊ THÁNH GIANGDẠY HỌC TÍCH HỌP TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 ỏ truồng trung học co

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ SởS La Báng - tinh Thãi Nguyên, hồ trợ tác gia trong quá trinh thực nghiệm sư phạm.Tác gia xin bây tó lòng biết ơn sâu sắc nhất dồi với Ban Giâm hiệu Ti

ưỡng Dại học rây Bác. các phòng ban và Khoa sử - Dịa, noi lác giã công lác đà luôn lạo mọi điêu kiện lòl nhai cho lác giá hoàn thành nhiệm vụ. xin gữi (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

lời cám on chân thành len gia đình, bạn bè và đông nghiệp đà luôn ỡ ben động vicn. hỏ irợ và lạo diều kiện thuận lợi dè tác giá hoãn thành luận án./

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

lừ Nội, ngày íháng nám 2020Tác gia luận ánHoàng Thị Thanh Giangiii.MỤC LỤCLời cam đoan.............................................................1Lờ

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI ..........soÊâoỉ..HOÀNG THỊ THÁNH GIANGDẠY HỌC TÍCH HỌP TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 ỏ truồng trung học co

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sởh mục bâng..........................................................viiDanh mục hĩnh.........................................................viiiMỞ DẢ

I í.................................................................11.Tính cấp thiết cùa dể tài...........................................1 (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Tích Hợp Trong Môn Địa Lí 9 Ở Trường Trung Học Cơ Sở

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI ..........soÊâoỉ..HOÀNG THỊ THÁNH GIANGDẠY HỌC TÍCH HỌP TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 ỏ truồng trung học co