KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         165 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

BỘ GIÁO DỰC & DÀO IẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHẸ VIỆT NAMnọc \ 1ỆN KHOA nọc VÀ CÔNG NGHỆNgô Ngọc ThànhĐÈ XUẤT CÁC THUẠT TOÁN ĐIẺƯ KHIÉN TÓI ưu

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời CHO BÀI TOÁN TÁI CẢU TRÚC HẸ THÒNG PIN MẶT TRÒII.l ẬN ÁN TIẾN SỈ KỲ TIHẶT ĐIỆN, BIỆN TỬ & VIỂN’ THÔNG • • • z •Hà Nội - 2020BỘ GIÁO DỤC & DÀO TẠOVIỆN

HÀN LẢM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNgô Ngọc ThànhĐẺ XUẤT CÁC THUẬT TOÁN ĐIÈL KHIẾN TOI uu CHO BÀI TOÁN TÁI CẢU TRÚC (Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

HẸ THÓNG PIN MẠT TRÒIChuyên ngành: Kỳ thuật điêu khiên và tự động hóa Mã số: 9.52.02.16LUẬN ÁN TIẾN Sì KỲ THUẬT ĐIẸN, ĐIỆN TỨ & VIỀN THÔNGNGƯỜI HƯỚNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

DÁN KHOA HỌC:1.PGS. TSKỈI. Phạm Thượng CâtỊ2.GS.TSK1 I. Nguyen Phùng QuangHà Nội - 2020iiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cua

BỘ GIÁO DỰC & DÀO IẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHẸ VIỆT NAMnọc \ 1ỆN KHOA nọc VÀ CÔNG NGHỆNgô Ngọc ThànhĐÈ XUẤT CÁC THUẠT TOÁN ĐIẺƯ KHIÉN TÓI ưu

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trờilà tiling thực vã chưa từng dược công bố trong bàl kỳ công Irình nào khác.Tác giá luận án.Vgỡ .Vgpc' ThànhiiiLỜI CÀM oxLời đầu tiên. Tòi xin chân thàn

h cảm ơn Ban Lẳnh đạo Học viện Khoa học và Công nghệ. Viện Công nghệ thòng tin - Viện Hàn làm Khoa học vã Công nghệ Việt Nam, phòng Công nghệ tự đông (Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

hóa đà tạo điều kiên thuận lợi trong quá trinh học tập, nghiên cửu.Tòi xin được bày tỏ lòng kinh trọng và biết ơn sâu sắc tới người thầy quá cố PGS.TS

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

KH.Pham Thượng Cát và thầy hướng đản GS.TSKH. Nguyễn Phùng Quang, hai thầy dà định hướng và lận tinh hướng dẫn đề tôi có thế hoàn thành luận án.Tòi xi

BỘ GIÁO DỰC & DÀO IẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHẸ VIỆT NAMnọc \ 1ỆN KHOA nọc VÀ CÔNG NGHỆNgô Ngọc ThànhĐÈ XUẤT CÁC THUẠT TOÁN ĐIẺƯ KHIÉN TÓI ưu

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trờiự đông hóa. khoa Kỳ Thuật Điên vã Ban Giám hiệu trường Đại học Điện lực đà động viên và trao đổi kinh nghiệm trong quá trinh hoãn thành luận án.Cuối c

ủng, lòi xin chân thành câm ơn đen gia đình, người thân, các bạn đồng nghiệp nhừng người luôn dành cho tôi những tinh câm nồng ấm. luôn đông viên và s (Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

ẽ chia nhùng lúc khó khăn trong cuộc sống và lạo điều kiện tốt nhất đề tói có thể hoàn thành quá trình nghiên cứu.Hà Nội, ngày 8 tháng 7 nàm 2020Tác g

(Luận Án Tiến Sĩ) Đề Xuất Các Thuật Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Bài Toán Tái Cấu Trúc Hệ Thống Pin Mặt Trời

iã luận ánNgô Ngọc ThànhivMỤC LỤC

BỘ GIÁO DỰC & DÀO IẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHẸ VIỆT NAMnọc \ 1ỆN KHOA nọc VÀ CÔNG NGHỆNgô Ngọc ThànhĐÈ XUẤT CÁC THUẠT TOÁN ĐIẺƯ KHIÉN TÓI ưu

BỘ GIÁO DỰC & DÀO IẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHẸ VIỆT NAMnọc \ 1ỆN KHOA nọc VÀ CÔNG NGHỆNgô Ngọc ThànhĐÈ XUẤT CÁC THUẠT TOÁN ĐIẺƯ KHIÉN TÓI ưu