KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         267 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ LAN PHI ONGĐÓI CHIÉU ẤN DỤ Ý NIỆMTRONG QUẢNG CÁO TIÉNG VIỆT VÀ TIÉNG ANHNgành:

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh Ngôn ngữ học so sánh, đổi chiều Mã số: 9.22.20.24LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ NGÔN NGỮ HỌCNGƯỜI HƯỞNG dấn KHOA HỌC:GS.TS. Nguyền Vãn HiệpHà Nội - 2020Lòi CAM DOAN

'lôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học cùa riêng lôi. Các sỗ liệu thống kê là hoàn toàn tiling thực do tôi thực hiện. De tài nghiên c (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

ửu và các kết luận khoa học cua luận án dura từng được công bố trong bất kì công Hình nào khác.l ác già luận ánNguyền Thị Lan PhưoiìgiiMỤC LỤCMỎ ĐÁU..

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

....................................................................1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cửu VÀ cơ SỠ LÝ THUYẾT .....................

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ LAN PHI ONGĐÓI CHIÉU ẤN DỤ Ý NIỆMTRONG QUẢNG CÁO TIÉNG VIỆT VÀ TIÉNG ANHNgành:

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh..........................................................7/. /.2. Tổng quan vẻ ấn dụ ý niệm.........................................7Ị.ì.3. Tông quan

về ấn dụ ý niệm trong quảng cáo.........................111.2.Cơ sờ lý luận về đề tài nghiên cứu....................................161.2.1. Cơ sơ lý (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

luận về ấn dụ ý niệm....................................16ì. 2.2. Cơ sở lý luận về Ngôn ngừ học đối chiều..........................30ì.2.3. Cơ sơ lý

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

luận về vãn hòa Việt vờ Anh..............................321.2.4.Cơ sớ lý luận vẽ Quãng cáo........................................351.3.Tiểu kết.....

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ LAN PHI ONGĐÓI CHIÉU ẤN DỤ Ý NIỆMTRONG QUẢNG CÁO TIÉNG VIỆT VÀ TIÉNG ANHNgành:

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh.........................................402.1.Dần dề................................................................402.2.Bức tranh tồng thế về ấn dụ

cấu trúc trong quàng cáo tiếng Việt và tiếng Anh ..402.3.Đối chiếu ân dụ cấu trúc trong quàng cáo tiếng Việt và liếng Anh......422.3.L Ẩn dụ SÀN Pỉl. (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

ỈM Ỉ.À CON NGƯỜI....................................422.3.2.An dụ SẨN PHAM LÁ PHƯƠNG TIẸN GIAO THÔNG..........................682.3.3.Ẩn dụ SÀN PỈỈẦM

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh

ỈÀ MÓN QUÀ........................................72

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ LAN PHI ONGĐÓI CHIÉU ẤN DỤ Ý NIỆMTRONG QUẢNG CÁO TIÉNG VIỆT VÀ TIÉNG ANHNgành:

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ LAN PHI ONGĐÓI CHIÉU ẤN DỤ Ý NIỆMTRONG QUẢNG CÁO TIÉNG VIỆT VÀ TIÉNG ANHNgành: