KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         246 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO HỌC VIÊN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ .MINHHỌC \TEN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNTRẦN HUY NGỌCĐOI MỚI PHƯƠNG PHẤP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện NayH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠI HỌC KHƯ vực TRUNG DU, MIÉN NÚI PHÍA BÁC NƯỚC TA HIỆN NAY(Qua khảo sát Đại họe Thái Nguyên và trường Dụi học Tây Băc

)LUẬN ÁN TIÉN Sỉ CHỈNH TRỊ HỌCHÀ NỘI-2018BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIA HỎ ( HÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRƯYẺNTRÀN HUY NGỌC (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

ĐOI MỚI PHUONG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ C HO SINH \TÊN CÁC TRƯỜNG DẠI HỌC KHU xực TRƯNG DU, MIÈN NÚI PHÍ A BẤC NƯỚC TA HIỆN NAY(Qua khào sá ỉ D

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

ại học Thái Nguyên và trường Dại học Tây Bắc)Chuyên ngành: C ông tác tir tưởng Mã sổ: 9 31 02 01LUẬN ÁN TIẺN Sỉ CHÍNH TRỊ HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO HỌC VIÊN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ .MINHHỌC \TEN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNTRẦN HUY NGỌCĐOI MỚI PHƯƠNG PHẤP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Naykhoa học cưa PGS, TS. PhạìH Huy Kỳ. ('ác số liệu vả két quả nêu trong luận án lả chinh xác, trung thực, bảo dám lính khách quan khoa học và có ngưỏn g

ỏc xuâl xứ rò ràng, tin cậy.Hà Nội, ngày tháng nãììì 2018 rác gia luận ánTrần Huy NgọcDANH MỤC CHỮ VIÉT TÁTCNXH: Chù nghĩa xã hộiLLCT: Lý luân chinh t (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

rịMỤC LỤCMỜDẲU................................................ 1TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cừu CỚ LIÊN QUAN DÍĨN DÍÌ TÀI LUẬN ÁN.....................

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

...........................9I.Các công trinh khoa học trong nước............9II.Một sổ công trình khoa học của nước ngoài....26III.Những kết quà dạt d

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO HỌC VIÊN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ .MINHHỌC \TEN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNTRẦN HUY NGỌCĐOI MỚI PHƯƠNG PHẤP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện NayIẼN CẤC TRƯỜNG DẠI HỌC 0 NƯỚC TA HIỆN NAY....’............351.1.Phương pháp giáo dục lỷ luận chinh trị cho sinh viên các trườngđại học................

..................................351.2.Dôi mới phương pháp giáo dục lý luận chính Irị cho sinh vicn các (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO HỌC VIÊN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ .MINHHỌC \TEN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNTRẦN HUY NGỌCĐOI MỚI PHƯƠNG PHẤP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH