KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         375 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ỌƯÓC GIAHO CHÍ MINHHỌC MEN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈNvù THUỲ DƯƠNGĐÓI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠOBIÊN TẬP VIÊN BÁO C

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện NayCHÍ Ớ VIỆT NAM HIỆN NAYLUẬN ÁN TIÉN Sỉ BÁO CHÍ HỌCHÀ NỘI - 2018Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIAHO CHÍ MINHHỌC VIẸN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN

TRUYÈNVÙ THƯỲ DƯƠNGĐÒI MỚI PHƯƠNG THÚC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAYNgành : Báo chí học Mã số : 9 32 01 01LUẬN ÁN TIÉN SI BÁO CHÍ (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: 1. TS. NGUYÊN THỊ THOA2. PGS,TS. HOÀNG ANHHÀ NỘI-2018LỜI CAM DOANròi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

lồi. Các kếl quà nghiên cửu trong luận ản này là trung thực, chưa từng dược công bố trong bất kỳ còng ninh nâo cua các lác gia khác.ĩỉà .VộẠ ttgậy thả

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ỌƯÓC GIAHO CHÍ MINHHỌC MEN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈNvù THUỲ DƯƠNGĐÓI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠOBIÊN TẬP VIÊN BÁO C

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nayớng dần khoa học đà tận tình chi dần. giúp đờ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận án.Tỏi xin chân thành câm 011 Ban Giám dốc. các đơ

n vị thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đà tạo điều kiện thuận lợi cho tòi học tập. nghiên cứu, hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu sinh.Tói cùng x (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

in chân thành câm ơn lành đạo các cơ quan báo chi. các biên tập viên; các sinh viên, giáng viên giáng dạy chuyên ngành báo chi cua 3 trường: Học viện

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học xà hội và Nhân văn Hà Nội. Đại • ■ • • • • học Khoa học xà hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đà nhiệt lì

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ỌƯÓC GIAHO CHÍ MINHHỌC MEN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈNvù THUỲ DƯƠNGĐÓI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠOBIÊN TẬP VIÊN BÁO C

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nayiúp tỏi hoàn thành luận án.Tôi tri ân sự hồ trợ cùa gia đình và người thân trong thỏri gian thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu sinh và hoàn thành luận án.T

rân trọng biết ơn!Hà Nội, ngày thảng nởnt 2018Tác giã luận ánVũ Thuỳ DươngDANH MỤC CẤC CHỮ MÉT TẤT (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ỌƯÓC GIAHO CHÍ MINHHỌC MEN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈNvù THUỲ DƯƠNGĐÓI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠOBIÊN TẬP VIÊN BÁO C