KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM ♦ * *I RAN THÚY HƯƠNGĐÒI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA cư DÂN PHƯỜNG TRÀ CÓ THÀNH PHÓ MÓNG CÁI TỈNH QUẢNG NINH (1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)1998-2018)LUẶN VÃN THẠC sỉ LỊCH sửTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG dại học su phạmTRẤN THÚY HƯƠNGĐỜI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA cu DÂN PHƯỜN

G TRÀ CỎ THÀNH PHÓ MÓNG CÁI TÍNH QUẢNG NINH (1998-2018)Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 8.22.90.13LUẬN VÃN THẠC sĩ LỊCH sưNgười hướng dần khoa họ (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

c: PGS.TS. Nguyền Thị Quế LoanTHÁI NGUYÊN - 2019LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tỏi. Các số liệu, kết quã nghiên c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

ứu trong luận văn là nung thực, có nguồn gốc rô ràng và được trích dần đầy đu theo đủng quy định.Thái Nguyên, ngày thảng nănĩ 20Ỉ9Tác giã luân vồnTrân

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM ♦ * *I RAN THÚY HƯƠNGĐÒI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA cư DÂN PHƯỜNG TRÀ CÓ THÀNH PHÓ MÓNG CÁI TỈNH QUẢNG NINH (1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)ững người đà giáng dạy và giúp đờ lôi trong quá trình học tập và hoàn thiện đề tài. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cam 011 sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Qu

ế Loan - người dà trực tiếp hướng dần. dinh hướng chuyên môn, quan tàm giúp đờ tận tinh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tòi trong quá trình ng (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

hiên cứu và hoàn thiện luận vãn.Tôi xin trân trọng câm ơn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. các vị lành đạo và bà con nhân dân cùa phường Trà cổ. thàn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

h phố Móng Cái đà cung cấp tư liệu, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn.Xin bày ló lòng biết ơn Ban Giám hiệu Trường THPT Quang Hà - nơi tôi đan

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM ♦ * *I RAN THÚY HƯƠNGĐÒI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA cư DÂN PHƯỜNG TRÀ CÓ THÀNH PHÓ MÓNG CÁI TỈNH QUẢNG NINH (1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)văn này là kết qua bước đầu cùa quá trinh nghiên cứu khoa học. song do điều kiện năng lực và thời gian còn hạn chế. đề lài không tránh khói những sơ s

uất, thiêu sót. Tác giã mong được sự đóng góp. bỏ sung của các thầy cô và các bạn đê cóng trình thêm hoàn thiện.Tác già luận vănTrần Thúy HươngMỤC LỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

TrangLời cam đoan............................................................iLời câm ơn.............................................................i

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)

i.Mục lục..............................................................iiiDanh mục các chừ viết tat...............................................VDan

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM ♦ * *I RAN THÚY HƯƠNGĐÒI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA cư DÂN PHƯỜNG TRÀ CÓ THÀNH PHÓ MÓNG CÁI TỈNH QUẢNG NINH (1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018).................................................................1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM ♦ * *I RAN THÚY HƯƠNGĐÒI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA cư DÂN PHƯỜNG TRÀ CÓ THÀNH PHÓ MÓNG CÁI TỈNH QUẢNG NINH (1