KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề Án 2 - Uniqlo.docx

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề Án 2 - Uniqlo.docx

Đề Án 2 - Uniqlo.docx

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÒNG VIỆT - HÀN KHOA KINH TẼ SÕ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ OODMÔN HỌC: ĐÈ ÁN 2CHỦ ĐÈ: PHÂN TÍCH MÒ HÌNH KINH DOANH CỦA CÓNG T

Đề Án 2 - Uniqlo.docxTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIQLO VIỆT NAMGiảng viên hưởng dần: Ths. Đinh Nguyên Khánh PhươngSinh viên thực hiện:Nguyền Diệu Huyên.Mã sinh viên:21BA228Lớp

:21 ECĐà Nàng, tháng 12 năm 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRU YÈN THÒNG VIỆT - HÀNKHOA KINH TẼ SÕ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬOŨDMÓN HỌC: ĐÈ ÁN 2CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍC Đề Án 2 - Uniqlo.docx

H MÒ HỈNH KINH DOANH CỦA CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIQLO VIỆT NAMGiảng viên hướng dàn:Ths. Dinh Nguyên Khánh PhươngSinh viên thực hiện:Nguyền Diệu

Đề Án 2 - Uniqlo.docx

HuyênMã sinh viên:21BA228Lớp:21ECĐà Nắng, tháng 12 năm 20222MỤC LỤCLỜIMỞĐĂU................................................................6CHƯƠNG 1:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÒNG VIỆT - HÀN KHOA KINH TẼ SÕ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ OODMÔN HỌC: ĐÈ ÁN 2CHỦ ĐÈ: PHÂN TÍCH MÒ HÌNH KINH DOANH CỦA CÓNG T

Đề Án 2 - Uniqlo.docxử:..........................................................71.1.1Khái niệm thương mại điện tử:..................................71.1.2Khái niệm thị t

rường điện tử...................................81.1.3Khái niệm mô hình kinh doanh trong Thương mại điện tử..........81.1.4Phân biệt Thương mại điện l Đề Án 2 - Uniqlo.docx

ử và Kinh doanh thương mại:.........81.1.5Đặc diêm của Thương mại diện tử:...............................91.1.6Phân loại hoạt động thương mại điện tử:

Đề Án 2 - Uniqlo.docx

.......................101.1.7Tác động cùa thương mại diện lử đối với doanh nghiệp:.........101.2.Các Hoạt động của doanh nghiệp trên nền lãng thương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÒNG VIỆT - HÀN KHOA KINH TẼ SÕ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ OODMÔN HỌC: ĐÈ ÁN 2CHỦ ĐÈ: PHÂN TÍCH MÒ HÌNH KINH DOANH CỦA CÓNG T

Đề Án 2 - Uniqlo.docx1.3 Mô hình kinh doanh thương mại điện tử............................13CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÒNG VIỆT - HÀN KHOA KINH TẼ SÕ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ OODMÔN HỌC: ĐÈ ÁN 2CHỦ ĐÈ: PHÂN TÍCH MÒ HÌNH KINH DOANH CỦA CÓNG T