KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGvũ THANH TUẤNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG c ọc BARRETTE Được GIA CƯỜNG BÀNG PĨIƯƠNG PHÁP PHỤT VỮA THAN cọc

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòngc CHO VĨẸC XÂY DỰNG NĨĨÀ CAO TANG Ở TĨĨÀNĨĨ piĩó HẢI PHÒNGLUẬN VĂN THẠC sĩ KỸ THUẬT • • •CHUYÊN NGÀNH: KỲ THUẬT XẢY DựNG CÕNG TRÌNH DÀN DỤNG &CỎNGNGHT

ẸPMÀ sớ: 60.58.02.08NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:GS. TSKI1 NGUYÊN VÀN QUÁNGHái Phòng, 20171LỜI C ẢM ƠNTrong quá trình thực hiện Luận vãn này. tác già được Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

người hướng dan khoa học lả Thây giáo GS. TSK11 Nguyen Vãn Quãng tận tinh giúp dờ. hưởng dần củng như tạo diều kiện thuận lợi dê tác giã hoàn thành L

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

uận vãn của minh. Qua đày. lác giã xin gừi lời cam cm chân thành tới Thầy, và xin trân trọng câm ơn các Thây cò giáo, các cân bộ của Khoa xây dựng, hộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGvũ THANH TUẤNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG c ọc BARRETTE Được GIA CƯỜNG BÀNG PĨIƯƠNG PHÁP PHỤT VỮA THAN cọc

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòngn cám on cư quan nơi tác gia đang công tác. gia đinh đà tạo diều kiện, dộng viên cho tác giá trong suốt quá trinh học tập vả nghiên cửu.Cuòi cùng, lác

gia xin gứi lời cam ưn chân thành đèn bạn bè cùng lớp đà luôn nhiệt tinh giúp dờ dê tác giả hoãn thảnh tot Luận vãn này. Do thời gian nghiên cứu và t Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

hực hiện đề lài không nhiều và trình độ cua lác gia có hạn. mạc dù dà hốt sức co gang nhưng trong Luận vãn SC không tránh khói nhưng sai sót. tác gia

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

ràt mong nhận được những ý kiên đóng góp cua các Thày cỏ giáo cùng các bạn cùng lớp dê Luận vãn hoãn thiện hơn.Hai Phòng, ngày 1 tháng 3 năm 2017l ác

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGvũ THANH TUẤNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG c ọc BARRETTE Được GIA CƯỜNG BÀNG PĨIƯƠNG PHÁP PHỤT VỮA THAN cọc

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng Công ty CP tư vân và Đầu tư xây dựng B.I.C.O.Tôi xin cam đoan Luận vãn tôt nghiệp Cao học ngành Kỳ thuật xây dựng công trinh dân dụng vả công nghiệp

với dồ tải: “Nghiên cứu áp dụng cọc Banelie được gia cường bâng phương pháp phụt vừa thân cọc cho việc xây dựng nhã cao tang ờ thành pho Hái Phỏng” là Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

Luận vãn do cá nhàn tôi thực hiện và là công (rình nghiên cứu cua riêng (ôi. Các số liệu, kết quá nêu (rong Luận văn là trung thực vả chưa từng dược

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

công bô trong bất cử công trinh nào khác.Ilãi Phòng. ngày 1 thúng 3 năm 2017Người cam đoanVù Thanh Tuấn3PHÀN MỠ ĐAU7. Mục đích nghiên cứu cua đê tài:T

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGvũ THANH TUẤNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG c ọc BARRETTE Được GIA CƯỜNG BÀNG PĨIƯƠNG PHÁP PHỤT VỮA THAN cọc

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòngh khác nhau về kinh (ế. xà hội, môi trường và an ninh quốc phòng... Việc ứng dụng thi công cọc Barrette là biện pháp hiệu quà đê xây dựng các công tri

nh ngâm và cóng trinh có sử dụng tàng hàm với đặc diêm nên đâl yêu. mực nước ngâm cao vã có nhiều công trinh xây lien kê dặc biệt là ỡ Hài Phòng, một Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

trong nhùng thành phô có sự phát triên nhanh chóng vê kinh lè. trình độ khoa học kỳ thuật đòi hòi sự đáp ứng tương xứng cùa hạ làng, còng trinh dô thị

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

. còng trình còng cộng về quỵ mô và công nghệ thi công.Hiện nay việc thi công nhã cao tầng (dặc biệt là tằng ngầm) ớ Việt Nam các công ly xây dựng dần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGvũ THANH TUẤNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG c ọc BARRETTE Được GIA CƯỜNG BÀNG PĨIƯƠNG PHÁP PHỤT VỮA THAN cọc

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòngn dịa chất phức tạp. Tuy nhiên dôi với I lái Phòng thi thi còng cọc Barrette van còn là còng nghệ mới me. phức lạp và nhiêu lòn kém vi vậy mục đích ng

hiên cứu cua đề lài là: “Nghiên cừu áp dụng cọc Barrette dược gia cường bâng phương pháp phụt vừa thân cọc cho việc xây dụng nhà cao tâng ờ T.p Hái Ph Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu áp dụng cọc barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố hải phòng

òng đê tăng sức chịu tai và hạ giá thành **.2. Hưóìig nghiên cừu cùa dê tài:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGvũ THANH TUẤNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG c ọc BARRETTE Được GIA CƯỜNG BÀNG PĨIƯƠNG PHÁP PHỤT VỮA THAN cọc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGvũ THANH TUẤNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG c ọc BARRETTE Được GIA CƯỜNG BÀNG PĨIƯƠNG PHÁP PHỤT VỮA THAN cọc