KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         71 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

DẠI HỌC THÃI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI nọc NÔNG LÂMHOÀNG DIỀM LYTên chuyên đê:ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ TÌNH HÌNH MAC BỆNHTRÊN DÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI LỢ

Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninhỢN CÔNG TY THIÊNTHUẬN TƯỜNG, TP CẢM PHẢ, QUÃNG NINHKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP DẠI HỌCHệ dào tạo:Chính quyChuyên ngành: Thủ yKhoa:Chăn nuôi Thú VKhóa học:201

7- 2022Thái Nguyên, nám 2022DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG HẠI HỌC' NÔNG LÂMHOÀNG DIÊM LYTên chuyên đê:ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ TÌNH HÌNH MẢC BÊNH TRÊ Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

N ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI LỢN C ÔNG TY THIÊN THUẬN TƯỜNG, TP C ẢM PHẢ, QUẢNG NINHKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP DẠI HỌCHệ dào tạo:Chính quyChuyên ngành:Thú yL

Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

ớp:K49 - TY - N02Khoa:( 'hãn nuôi Thú yKhóa học:2017- 2022Giảng viên hướng dần:TS. Nguyền Hức TrườngThái Nguyên, nấm 2022iLỜI C ẤM ƠNKinh thưa thây cô

DẠI HỌC THÃI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI nọc NÔNG LÂMHOÀNG DIỀM LYTên chuyên đê:ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ TÌNH HÌNH MAC BỆNHTRÊN DÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI LỢ

Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh Ịp Câm Pha, Quảng .Xinh" lả kct quả của quả trinh cố gắng không ngừng cua ban thân và được sự giúp đờ. động viên khích lệ cua các (hây cô. bạn bè vả

dong nghiệp. Qua dây cm xin gửi lời cám ơn chân thành tới nhưng người đà giúp đờ. hỗ trự em (rong SUÔI (hời gian (hực lập 6 (háng vừa qua.Vói lông biế Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

t ơn sâu sắc nhat. em xin gửi den các Thầy, Cô giáo Khoa Chân Nuôi Thú Y trường Dại học Nông Làm Thái Nguyên đà lận linh truyền dạt kiến thức quý báu

Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

cho chúng em đê chuẩn bị hành trang trên con dường học tập làm việc sau này.Em cùng xin tó lòng kinh trọng và biết ơn sâu sắc dối với thầy giáo hướng

DẠI HỌC THÃI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI nọc NÔNG LÂMHOÀNG DIỀM LYTên chuyên đê:ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ TÌNH HÌNH MAC BỆNHTRÊN DÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI LỢ

Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninhhòng ban. kỳ thuật, cán bộ và công nhàn công ty Thiên Thuận Tường đà giúp đờ em trong quá trinh học tập và thực hiện Khóa luận lòt nghiệp.Em xin chân

thành cùm ưn!Ị hài Nguyên, ngày 05 tháng 07 năm 2022Sinh viên Đánh giá khả năng sinh sản và tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn công ty cổ phần thiên thuận tường, thành phố cẩm phả, quảng ninh

DẠI HỌC THÃI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI nọc NÔNG LÂMHOÀNG DIỀM LYTên chuyên đê:ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ TÌNH HÌNH MAC BỆNHTRÊN DÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI LỢ