KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         88 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

ĐẠi HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN GIÁ ĐẤT O TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH, T

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAIThái Nguyên - Năm 2022ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ HẢINGHIÊN

CỨU THỤC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN GIÁ ĐÁT Ỏ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ ANGIAI ĐOẠN 2019-2021 Ngành: Quân lý đất đai Mã số ng Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

ành: 8.85.01.03LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAINgười hướng dần khoa học: TS. Nguyền Thu ThùyThái Nguyên - Năm 20221LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rẳng k

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

ết quà nghiên cứu trong luận văn này do tôi trực tiếp nghiên cứu dưới sự hướng dần cùa TS. Nguyền Thu Thùy, nguồn gốc tài liệu trích dần là trung thực

ĐẠi HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN GIÁ ĐẤT O TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH, T

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021I CẤM ƠNTôi xin bày tó lòng biết ưn sâu sắc tới TS. Nguyền Thu Thùy - Giàng viên Khoa Quân lý lài nguyên - Trường dại học Nông lâm Thái Nguyên dà hướn

g dần. giúp đờ rất tận tình, tạo điều kiện đế tôi hoàn thành luận văn thạc sĩ.Tôi xin chán Ihành cam ơn dến các cán bộ phòng l ài nguyên và Môi trường Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

. Vân phòng đãng ký quyền sứ dụng đất huyện Yên Thành tinh Nghệ An: Ban địa chính các xã thuộc huyện Yên Thành, tinh Nghệ An và người dân tại địa phươ

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

ng đà giúp dờ và lạo diều kiện cho lôi irong quá Irình Ihu Ihập lài liệu Ihực hiện dề lài.Cuối cùng xin gữi lời cám ơn lới gia đình và nhừng người bạn

ĐẠi HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN GIÁ ĐẤT O TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH, T

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021trọng câm ơn!Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022Tác già luận vănNguyên Thị HáiiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.....................................................

......iLỜI CẢM ƠN............................................................iiMỤC LỤC..............................................................il Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện yên thành, tỉnh nghệ an giai đoạn 2019 – 2021

ĐẠi HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN GIÁ ĐẤT O TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH, T