KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYẺN THỊ HÒNG NHUNGĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BÀNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIẺM THỤY, HUYỆN PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái NguyênHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAITHÁI NGUYÊN - 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYỀN THỊ HÒNG NHƯNGĐÁNH GIÁ CÒ

NG TÁC BỎI THƯỜNG, GIÃI PHÓNG MẶT BẰNG KHƯ CÔNG NGHIỆP ĐĨÈM THỤY, HUYỆN PHỦ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊNChuyên ngành: Quân lý đất đai Mã số: 60.85.01.03LUẬN (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAINgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS 1'1 an viết KhanhTHÁI NGUYÊN - 2016iLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan công trinh nghiên cứu nà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

y là của riêng tôi. Nhùng so liệu, kết qua thu được trong luận văn trung thực, chưa từng được công bố trong bât kỳ công trinh nghiên cứu, báo cáo nào.

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYẺN THỊ HÒNG NHUNGĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BÀNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIẺM THỤY, HUYỆN PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyênphạm tôi xin chịu trách nhiệm trước nhà trưởng và pháp luật.Thái Nguyên, ngày 30 thảng 9 nỏm 20ỉ 6Tác già luận vãnNguyên Thị Hồng NhungiiLỜI CAM ƠNTro

ng 2 nãm học tập vã nghiên cứu tại trường Đại học Nông Lâm lliái Nguyen, được sự nhiệt linh giang dạy cua các thầy cò trong trường nói chung và phòng (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Đảo tạo - Đảo tạo Sau dại học nói riêng tỏi dà dược trau doi thêm những kiên thức chuycn môn củng như lôi sông, đạo đức nghe nghiệp. Xuâl phát từ lòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

kính trọng và lòng biết om sâu sac. tôi xin tràn thành cám om Ban Giám hiệu trường Dại học Nòng Lâm Thái Nguyên, phòng Dào lạo - Dào lạo Sau dại học

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYẺN THỊ HÒNG NHUNGĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BÀNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIẺM THỤY, HUYỆN PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyêng nồ lực của ban thân, lôi xin gữi lời cam om sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS. Trần Viết Khanh. Thầy đã trực tièp hướng dan tôi trong quá trinh thực tập

và hoàn thành khóa luận. Qua đây, tỏi cùng xin trân trọng gửi lời câm ơn tới Ban Quàn lý các Khu còng nghiệp Thái Nguyên. Ban Quan lý các dự án Đàu tư (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

xây dựng Khu công nghiệp, các phòng ban của ƯBND huyện Phú Binh và thị xà Phô Yên đà giúp đừ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Do trinh độ còn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

hạn chê và thời gian có hạn nên khoá luận cùa tôi vần còn nhiêu thiêu sót. Tôi ràt mong được sự dóng góp ý kiên cùa các thày cô và bạn bè đê klioá luậ

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYẺN THỊ HÒNG NHUNGĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BÀNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIẺM THỤY, HUYỆN PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên................................................iLỜI CẤM ƠN.....................................................iiMỤC LỤC.............................

..........................iiiDANH MỤC NHƯNG TỪ MÉT TẢT.......................................VDANH MỤC BẢNG........................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

.......viDANH MỤC HÌNH.................................................viiMỞ ĐÀU..........................................................1

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYẺN THỊ HÒNG NHUNGĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BÀNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIẺM THỤY, HUYỆN PH

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYẺN THỊ HÒNG NHUNGĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BÀNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIẺM THỤY, HUYỆN PH