KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         77 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HOC HOA SEN KHOA KINH TỂ QUẢN TRỊ BÁO CÁO THựC TẬP TỐT NGHIỆPTên cơ quan thực tập: Còng tỵ TNHH Phân phối Svnnex FPT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fptTThời gian thực tập: 11/09/2022 - 25/12/2022Người hướng dan: Nguyền Trần Bao PhượngSinh viên thực hiện: Huỳnh Thao VyLớp:TV18144896KHOA KINH TÉ QUẢN T

RỊ Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC HOA SENBÁO CÁO THựC TẬP TỐT NGHIỆPTên cơ quan thực tậpThời gian thực tậpNgười hướng dẫn Sinh viên thực hiệnLớp Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

: Công ty TNHH Phàn phổi Synnex FPT: 11/09/2022 -25/12/2022: Nguyen Tràn Bão Phương: Huỳnh Thào Vy:TV18144896TÓM TẤTQua 3 tháng có được cơ hội Thực tậ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

p tại Còng ty TNHH Phân phối Synnex FPT - doanh nghiệp phân phổi san phâm công nghệ lớn hàng đần Việt Nam. tôi rút ra được nhiều bâi học và kinh nghiệ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HOC HOA SEN KHOA KINH TỂ QUẢN TRỊ BÁO CÁO THựC TẬP TỐT NGHIỆPTên cơ quan thực tập: Còng tỵ TNHH Phân phối Svnnex FPT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fptó nhiều kỹ năng, kiến thức hơn trong lĩnh vực kinh tế - lình vực tòi luôn ao ước sau này sê phát triền con đường sư nghiệp cùa mình. Từ những kiến thứ

c bồ ích đó. tôi dà áp dụng được rẩt nhiều vào từ nhừng tác vụ cóng việc lớn đến nhỏ. Cã những dầu mục công việc mới chưa từng học hay Làm qua. tôi họ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

c được cách thích tight, duy tri cho ban thân sự tò mò dủ đê học hôi vã tim tòi đê nhanh phát triẻn hơn trong vị trí minh chọn.Được làm việc tại đây.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

với lịch sứ và vân hóa doanh nghiệp lâu dời. tôi học dược vò vàn diều mới lạ. Nhưng kiên thức chuyên món vê lình vực phân phôi sân phàm cõng nghệ, các

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HOC HOA SEN KHOA KINH TỂ QUẢN TRỊ BÁO CÁO THựC TẬP TỐT NGHIỆPTên cơ quan thực tập: Còng tỵ TNHH Phân phối Svnnex FPT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fptích và khiến khâu vận hãnh phân phoi sân phàm luôn suôn sẽ và đạt số lượng mong muốn. Những kinh nghiệm này !à hành trang, là trài nghiệm và kiến thức

quý báu giúp tôi gặt hái thêm nhiều thành công trên con dường sư nghiệp sau này.Xuyên suốt trài nghiệm này. tòi nhộn được sư hỗ trợ nhiệt tình cùa cá Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

c cân bộ cắp trên lẫn các anh chị nhân viên cùng bộ phận. Sự nhiệt thành này là dộng lực lớn lao giúp tỏi có thêm nhiệt huyết trong công việc hăng ngà

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

y, tiếp sức thêm cho công cuộc gay dưng sư nghiệp của tôi trong tương lai.LỜI C ẢM ƠNDù đà có kinh nghiệm lâm viộc gan 1 năm. nhưng đây là kỳ thực tập

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HOC HOA SEN KHOA KINH TỂ QUẢN TRỊ BÁO CÁO THựC TẬP TỐT NGHIỆPTên cơ quan thực tập: Còng tỵ TNHH Phân phối Svnnex FPT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fptViệt Nam. với lien (hân là 1 p 1 Trading. Synnc.x IP T thật sir sẽ không chi dừng lại ỡ mãng sàn phẩm dịch vụ và giãi pháp CNTT mà còn vươn xa hon nửa

.Không chi vậy. ờ dây tôi dược học nhiều kiến thức lẩn kỹ nảng bồ ích. dược thực hành rắt nhiều đẽ lôi luyện ban ihân lốt hon mồi ngày.Từ đó mà lôi ca Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

m nhận kỳ thực lập này đà ihành công vượt ngoài mong dợi. Tôi xin gữi lời câm ơn sâu sấc đến:•Ong Nguyền Đinh Phong Giám dóc Kinh doanh SPG5Bẽn cạnh đ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpt

ó. lôi cùng gũi lời căm ơn sâu sac đèn:•Truông Dại học Hoa Sen•Cô Nguyễn Trần Bão Phương GVHD TTTNNhờ có sụ rèn luyện cũa nhà tnrờng. long nhiệt thành

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HOC HOA SEN KHOA KINH TỂ QUẢN TRỊ BÁO CÁO THựC TẬP TỐT NGHIỆPTên cơ quan thực tập: Còng tỵ TNHH Phân phối Svnnex FPT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tên cơ quan thực tập công ty tnhh phân phối synnex fpto tỏi trong sự nghiệp.ii

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HOC HOA SEN KHOA KINH TỂ QUẢN TRỊ BÁO CÁO THựC TẬP TỐT NGHIỆPTên cơ quan thực tập: Còng tỵ TNHH Phân phối Svnnex FPT