KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020n chung về ODA1. Lý luận chung vê ODA1.1Khái niệm vốn ODACho dốn nay, vân chưa có một dinh nghĩa hoàn chình ve ODA, dưới dây là một số định nghĩa mà c

húng ta cỏ thể tham kháo:1)Hồ trự phát triẽn chính thức ODA là các khoàn viện trự không hoàn lại hoặc vay với điêu kiện ưu đãi vê lài suất, thời gian Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

ân hạn và trả nợ của các co* quan chính thức thuộc các nước và các tô chức quốc tẽ, các tô chức phi Chính phủ.2)Viện trợ phát triền chính thức là hình

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

thức chuyến giao vốn (tiên (ệ, vật chất, công nghệ,...) tù’ các tố chức tài chính quôc tẽ, tù’ các nước công nghiệp phát triển cho các nước đang phát

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020n với một số thời gian ân hạn và lài suất thấp) cúa chính phủ, các hệ thống của tố chức Liên hợp quốc, các tô chức phi chính phù, các tô chức lài chín

h quốc tế (như Ngân hàng thê giới - WB, Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB, Quỳ tiên tệ quốc tê - IMF...) dành cho chính phù và nhân dân nước nhận viện Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

trọ*.Định nghía vệ ODA hiện hành đang được Chính phú Việt Nam sú’ dụng trong “Quy chê quàn lý và sử dụng nguôn hố trọ' phát triên chính thức ODA” ban

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

hành theo Nghị định sô17/2001/ND-CP ngày 04/05/2011: Hồ trọ’ phát tri en chính thức (sau đây gọi tắt là ODA) trong quy chế này được hiếu là hoạt động

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020tồ chức1liên Chính phú hoặc liên quốc gia. Các hình thức cung cấp ODA bao gôm: (a) ODA không hoàn lại, (b) ODA vay u’u dài có yêu lô không hoàn lại (c

òn gọi là “thành tố hô trợ”) đạt ít nhất 25%./.2 Dốc điểm cùa ODA:Tuy nhiên dù hiếu theo bất cứ định nghĩa nào, ODA cũng có nhừng đặc diêm chung sau:+ Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

Là nguồn vốn tài trợ ưu đăi cúa nước ngoài, các nhà tài trợ không trực tiêp diêu hành dự án, nhưng có thế tham gia gián tiếp dưới hình thức nhà thău

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

hoặc hồ trợ chuyên gia. Tuy nước chù nhà có quyên quàn lý SỪ dụng vốn ODA, nhưng thông thường danh mục dự án ODA phài có sụ’ thoà thuận với các nhà tà

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020 lại gánh nặng nọ’ nân trong tương lai.+ Các nước nhận vốn ODA phải hội đú một số điêu kiện nhất định mới được nhận tài trợ. Điều kiện này tuỳ thuộc t

ửng nhà tài trợ.+ Chủ yêu dành hô trợ cho các dụ' án đâu tu’ và cơ sớ hạ tâng nh GTVT. giáo dục y tế...+ Các nhà tài trợ là các tố chức viện trợ đa ph Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

ương (gôm các tố chức thuộc Tô chức Liên hợp quôc, Liên minh châu Âu, các lô chức phi chính phù IMF, WB, ADB) và các tố chức viện trợ song phương như

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

các nước thuộc Tổ chức hợp lác và phát niên kinh lê OliCD, các nước dang phát triên như Ả Rập xê-úl, l iêu vương quốc Arập, Hàn Quôc, Dài Loan, Trung

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020g câp và nơi tiếp nhậna.Phân loại theo nguồn cung cấpNêu phân loại theo nguôn cung cấp, ODA có thê chia làm 2 loại:2+ ODA song phương: là viện trợ phá

t triển chính thức của chính phú nước này dành cho chính phủ nước kia. Hiện nay, trong sô các nước cung cap ODA song phương, Nhật Bán và Mỹ là nhừng n Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

ước dán đầu thê giới.+ ODA da phương: là viện trọ' phát triên chính thức cùa một tô chức quốc tê (như Ngân hàng phát triền Châu Á, Liên minh Châu Âu..

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

..) hoặc cúa chính phù một nước dành cho chính phù một nước khác nhưng dược thực hiện thông qua các tố chức phương như Chương trinh phát triển Liên hi

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020ai loại:+ ODA thông thường: là hồ trọ’ cho nước có thu nhập hình quân dâu người thấp.+ ODA đặc hiệt: là hồ trợ cho các nước đang phát triến với thời h

ạn cho vay ngân, lải suất cao hơn so với ODA thông thường.ỉ.3.2 Phân loại ODA theo tính chấtThông thường ODA gôm hai phần: phần không hoàn lại và phẫn Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

hoàn lại với điều kiện líu đài (lăi suất thấp, thời gian ân hạn dài....) Phân không hoàn lại lớn hay nhò tuỳ thuộc vào khà năng lài chính và hào lâm

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

của chủ lài trự, thông thường chiêm khoáng 15% tổng sô ODA. Phân hoàn lại với điêu kiện u'u dài chiêm phần lờn ODA. Nh vậy, nêu phân loại theo lính ch

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020viện trọ' hổn họ'p, nghía là ODA một phân cẩp không, phân còn lại thực hiện theo hình thức vay tín dụng, có thế u’u dài hoặc bình thường.a. Viện trọ’

không hoàn lạiViện trợ không hoàn lại là viện trợ cấp không, không phái trá lại và thường dược thực hiện dưới hai dạng sau dây:+ Hô irợ kỳ thuật (Tech Chuyên đề thực tập thu hút và sử dụng vốn oda phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở thành phố hà nội giai đoạn 2007 2020

nical Assistance - TA): là việc chuyền giao công nghệ hoặc truyền dạt nhừng kinh nghiệm xù' lý, bí quyết kỹ thuật cho nước3

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận

Đê tài: Thu hút và sir dụng vốn ODA phát triền cơ sở hạ tâng giao thông đường bộ ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2020CHƯƠNG I: Một sô vấn đê lý luận